Tato verze stránek není udržována


Antonín Zelina

Sestry a bratři,

Představuji se Vám tímto jako kandidát na místostarostu Orla o.s.

Jmenuji se Antonín Zelina, narodil jsem se v r. 1937. Absolvoval jsem Vysokou školu zemědělskou v Brně,, pedagogickou fakultu v Brně, postgraduální studium na VUT v Brně a na VŠZ v Praze.

V Orlu jsem začal cvičit v r. 1945. V r. 1990 jsem vstoupil do Orla a zařídili jsme navrácení orelského majetku v obci. Dali jsme se do práce a zahájili aktivní orelskou činnost. Jednotou  jsem  byl vyslán do župní rady a v r. 1999 jsem byl zvolen starostou župy Velehradské. Do práce župy jsem vložil pravidelnost, systematičnost práce, která navazovala na ústředí Orla a vycházela z potřeb jednot. Za dobré spolupráce s jednotami dosahuje naše župa dobrých výsledků. V letech 2003 až 2007 jsem pracoval jako člen ústřední TVR Orla,  od roku 207 jako místostarosta Orla o.s. Jsem sekretářem Orla Domanín, řídím prakticky veškerou činnost jednoty a trénuji

naše florbalové oddíly a organizuji další oddíly. Loni v listopadu jsem skončil činnost v několika funkcích v obci a mám více času pro Orla.

 Kandiduji na místo místostarosty Orla o.s. proto, abych svými vědomostmi, znalostmi a zkušenostmi z práce v jednotě, župě i ústředí aktivně pomáhal ke zlepšení, zintenzivnění a zkvalitnění činnosti Orla od jednot po ústředí. Podporuji všechny složky činnosti Orla - sportovní, kulturní a duchovní. Musíme posílit činnost řídící a organizačně metodickou. Budu prosazovat, aby v jednotách nastala pravidelná sportovní, kulturní, duchovní i ideově-organizační  činnost. Budu prosazovat práci maminek s dětmi a činnost předškoláků. Chci dosáhnout, aby se zvětšila členská základna Orla, abychom vedli naše členy po stránce výchovné i vzdělávání. Aby se úroveň našich členů zlepšovala a tím byly dosaženy lepší výsledky Orla.

V poslední době se do Orla dostala nejednotnost až rozpolcenost. Orel nemůže zůstat rozpolcený.  Ideologie totalitních režimů nebo systémů „Kdo nejde s námi, jde proti nám" : tedy buď jdeš s námi, nebo jsi náš nepřítel, je velmi nebezpečná, zvláště v demokratickém systému. Jsem pro sjednocení všech proudů a směrů v Orlu. Musíme se sjednotit. Možná, že se nesjednotíme na jménu, osobách. Určitě se musíme sjednotit na programu a cílech Orla, které stanovili naši předkové v čele s Mons. Janem Šrámkem.  Zvolené nové vedení se musí řídit cíly Orla. Připravovaná Programová konference Orla musí orelský program aktualizovat a přizpůsobit současným společenským podmínkám v naší vlasti. Budu prosazovat spolupráci, vzájemnou pomoc a  uznání a to jak uvnitř Orla, tak ve vztahu Orla k jiným organizacím.

Ať láska, dělnost, štědrost, střídmost, obětavost, vděčnost, pravda, spravedlivost, radost a pokoj jsou našimi orelskými atributy .

Ing. Antonín Zelina