Tato verze stránek není udržována


                                                                                                                       V Kladně dne 27. 3. 2011

Sestry a bratři,

narodil jsem se 21. 3. 1978 v Kladně, kde trvale bydlím. Absolvoval jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (historie-politologie, pedagogika), pracuji jako státní zaměstnanec. Jsem starosta Orla župy Svatováclavské a Orla jednoty Dobříš. V srdci chovám slavné jméno naší organizace, ke které náležela moje babička v prvorepublikové orelské jednotě v Kladně.

Na základě usnesení výroční schůze Orla jednoty Dobříš z 12. 2. 2011 a usnesení sjezdu Orla župy Svatováclavské z 5. 3. 2011 jsem byl nominován na kandidáta na ústředního místostarostu Orla.

Orel vykonal dosud ohromné dílo na sportovním poli. Toto úsilí chci všemožně podporovat. Člen Orla může pracovat moderními prostředky, ale nesmí přitom zapřít Boha, vlast a předky. Jsem přesvědčen, že tato důslednost je možná. Správná je otevřenost ve všem, co Orlu prospívá.  Každodenně na nás však dotírají vlivy, životní styly a ideologie, jejichž cílem je pád křesťanské kultury. Každý zná pestrou paletu viditelně i skrytě působících sil, od protináboženských ideologií komunismu a liberalismu až k ničení národa skrze šíření drog, útoky na tradiční pojetí rodiny, růst násilí ve společnosti aj.

V tomto boji, v němž své meče kříží nebesa s peklem, je Orel také zapojen. Stojí a vždy stál pod praporem sv. Archanděla Michaela. Jen se musí řádně napřímit a na svém štítě oprášit staré křižácké heslo Deus vult! Tak to chce Bůh!  

Je mým nezlomným přáním, aby Orel zachoval a posílil svoji jednotu a aby v tradici viděl předávanou zkušenost. Zavazuji se podporovat jak závodní, tak kondiční sport. V úctě k  profesionálům uznávám též amatérské sportovce, kteří nabízejí volnější sportovní styl. Rád pořádám cyklistické jízdy na vlastivědné, nikoliv závodní bázi. Hlas jednot a žup má být slyšen v časopise Orel. Budu dbát o to, aby jednoty a župy nebyly nadbytečně zaplavovány formuláři. Každý dotazník z ústředí musí mít svou přísnou logiku. Budu připraven mluvit s každým členem. Přes deset let pracuji v místní jednotě, krajské župě i v Ústřední radě Orla. Více o mojí činnosti http://orel-zsv.ic.cz.

Žádný pozemský služebník, byť sebevíc pilný a svědomitý, není ve svém povolání rovný Božskému Učiteli, Pánu Ježíši. V tomto vědomí předstupuji před členy Orla a činím prohlášení, že v př. svého zvolení budu pracovat s potřebnou pokorou, trpělivostí a věrností orelské ideji. Pokud si zasloužím Vaši důvěru, děkuji Vám za ni.  

Pohled do orelské historie musí být pohled do zrcadla! Orlové hájili práva Církve a vlasti během celého 20. století. Krev Kristovy orelské legie nesmí být znectěna obojakostí a mravním relativismem. V porovnání s orly za komunismu máme dnes až nesnesitelně snadný spolkový život. Aby nás tato zdánlivá snadnost neukolébala, uchovej nás Bůh! A z falešného spánku ať nás nebeskou troubou budí sv. Archanděl Michael!  

Sestry a bratři, s Archandělovou modlitbou vzhůru na sjezd Orla! Nástup k nové práci!

Zdař Bůh!   

PhDr. Stanislav Vejvar