Tato verze stránek není udržována


Dana Tománkova

Sestry a bratři,

je tomu rok a půl co jsem převzala pomyslný štafetový kolík ve vedení rady mládeže. Od té doby jsem se stala i členkou předsednictva, na jehož jednání jsem zažila jen perné chvíle a vyostřené situace.  K rozhodnutí kandidovat na post místostarostky necelý týden před sjezdem mě přiměl průběh vnitřního auditu orla ústředí.  Po několik dní jsem se ve svých 31 letech stala „auditorem" a tak měla možnost nahlédnout „pod pokličku" účetnictví i hospodaření. A došla jsem k názoru, že je co zlepšovat ve všech oblastech činnosti Orla ústředí.

Cítím se být sportovcem tělem i duší a svůj podíl na tom má i Orel. Umožnil mi proniknout do velkého počtu sportů. Žádný na závodní úrovni a přesto - nebo spíše proto - je sport stále důležitou součástí mého života. Myslím, že se u mne naplnilo heslo „dáváme sportu smysl" a chci, aby se to stejné podařilo u těch necelých 9 tisíc mladých lidí, kteří jsou nyní členy Orla. „Návrat ke kořenům" pro mne znamená podporu všeobecného sportování, kde měření sil je druhořadé. Důležitá je kvalita života, kterou lze výchovou ke sportu člověku přinést.

V dnešní době je víra v Boha často považována za přežitek. Je to ale to co dává křesťanské organizaci existenční smysl.   „SPOJTE SE S FARNOSTMI, JEN TAK MÁ OREL BUDOUCNOST" takto reagoval Mons. Jan Šrámek po druhé sv. válce a takto reaguji i já na dnešní situaci v křesťanské organizaci s 100letou tradicí. Jediné místo, kde jsou mladí lidé vychovávaní ke křesťanství, je dnes kromě rodiny farnost. Orel je nyní až příliš otevřený. Každá jednota by měla mít základ ve farnosti. Většina vedoucích by měla být věřící.

Odstoupivší starosta L. Šustr s oblibou říkal: "Orel je v dobré kondici" a já s tím souhlasím. Pokud to ovšem vezmeme po stránce ekonomické. Má opravené sportoviště, finanční rezervy a řadu prosperujících jednot. Co však chybí, jsou dobrovolníci, schopní lidé a hlavně ochota pracovat pro druhé. Co s tím? Spojme síly.

VIZE ORLA 2011

Zanedbání duchovní stránky činnosti má fatální důsledky. Úzká spolupráce jednot s farnostmi je jen částí. Včlenit křesťanské zásady lze dodržováním pravidel fair play na všech úrovních sportování a také díky dobrému příkladu v podobě věřících vedoucích. Nezanedbatelnou úlohu má i úvodní slovo duchovního na větších akcích a mše sv.  jako součást programu. Zajímavým nápadem je sestavení základních zásad do slibu (listiny fair-play), který by skládali (podepisovali) členové.

Práce pro Orel

Základem by měla být výchova k všestrannosti, tvorba společenství mladých setkávajících se nejen u sportu, ti pak zůstanou jako sportující rodiče a později senioři. Nejde o rušení kvalitních úzce zaměřených oddílů, ale o podporu práce s malými dětmi, kterým jednota dále nabídne jak specializaci na „hlavní, závodní", sport, tak řadu dalších všesportovních, kulturních i duchovních akcí.

Systém školení animátorů (pomocných vedoucích) a vedoucích oddílů i funkcionářů umožní výchovu „vlastních" trenérů, kteří projdou výukou zaměřenou na práci s křesťanskou mládeží.  A tím se i zajistí kontrola nad kvalitou práce v jednotách.

Ústřední akce jsou jediným místem konfrontace jednot. Jejich zachování je prioritou. Ovšem je třeba analýzy činnosti v jednotách a postupná výstavba systému.  Hry Orla by se měli stát prezentací toho nejlepšího z kultury i sportu. Dvoudenní společenství celé Orelské rodiny, pestrý program jako inspirace pro další práci.

Finance hýbou světem

V dnešní době jsme jednou z mála organizací se zdravým rozpočtem a úspory, což je chvályhodné.  Ale získávání financí napříč politickým spektrem a od sponzorů aniž by koruna šla přímo k členům či dobrovolníkům.  Žádost o finanční spoluúčast na jednoty při akcích pořádaných ústředím. To vše nahrává bohatým, prosperujícím jednotám s podnikatelskou činností. Je právě v nich všeobecné orelské cvičení prioritou? Cílem je mít mediálního partnera, stejně jako několik velkých sponzorů, kteří pomohou s propagací a financováním především ústředních aktivit. Jednotám a župám pomoc při zapojením místních drobných sponzorů což pomůže k lepší penetraci Orla do společnosti. Sponzory používat na obstarání „věcí" - sportovní potřeby, zázemí (k investicím). Příspěvky užívat k zajištění běhu, odměnám …

Pak by orelské vzdělávání mohlo být bezplatné, podmíněné dobrovolnickou prací pro jednotu.   Cílem je snížení výdajů na provoz ústředí a reprezentaci Orla, který by se nyní měl více zaměřit na vlastní práci v jednotách, jak na propagaci na kongresech a konferencích.  V době úspor na všech úrovních neziskové sféry je důležité získat dostatečné prostředky na základní činnost a to využitím všech dostupných  dotací nejen z rozpočtu státu, ale i krajů a obcí. Ústředí by mělo být v toto partnerem župám/ jednotám, upozorňovat na možné zdroje financování i nesportovních aktivit.

Propagace v rámci Orla

Vytvoření nových více interaktivních internetových stránek, které by vzájemně více propojilo informace z žup, jednot a ústředí. Redaktoři časopisu podílející se na podobě stránek, zjišťování m situace v jednotách, kontrole průběhu všech ústředních akcí, píšícími i kritické články a především zajišťující fotodokumentaci a její uveřejňování, by získali přehled o činnosti v jednotách, které mohou být využity při pořádání ústředních akcí.  Snížení ceny časopisu, lze dosáhnout zlevněním tisku, přípravy pro tisk a zkvalitněním jeho obsahu, díky kterému přibydou čtenáři.

Podpora práce v jednotách a zároveň prezentace orla spočívá i v nabídce diplomů a cen (medaili, pohárů s logem Orla), které by mělo ústředí zajišťovat pro potřeby nejen ústředních akcí, ale i jednot.

Orel ústředí

Náplň práce ústředí se modifikuje vzhled k požadavkům doby. Nyní je hodně soustředná na reprezentaci. Je třeba zkvalitnit servis pro práci dobrovolníků v jednotách i župách.  Jako je daňové, účetní i právní poradenství.  Radikálně zlepšit přístup k jednotám, ty se nemají dožadovat informací, ale být zahlceny zprávami z ústředí. Je třeba pomoci s administrativou a nepřidávat další. Je třeba mít stále na zřeteli, že jednoty, respektive členové jsou chlebodárci ústředí.  Je nutné si uvědomit, že činnost ústředí je „standardní" zaměstnanecký poměr, zatímco práce na jednotách je na základě dobrovolnosti a na úkor volného času.