Tato verze stránek není udržována


Česlav Škvařil

    Jmenuji se Česlav Škvařil, narozen 29.7.1969. Pracuji ve Sdružení Podané ruce a vedu projekt terapeutické dílny EIKON. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem, aby přestali brát drogy. Denně mohu vidět, jak dalekosáhlé důsledky přináší nefunkční rodina a rezignace na výchovu k mravním ideálům.

   Jsem místostarostou Jednoty Orla Lomnice. Od podzimu 2010 jsem členem ústřední rady za župu Metodějovu. V současnosti žiji v Brně se svojí ženou a třemi dětmi. Jsem absolventem magisterského studia na Teologické fakultě UK v Praze. Pracoval jsem dva roky v zahraničí - v USA jako dobrovolník v komunitních křesťanských programech.

   Mým záměrem je přesvědčit Vás o možnosti volby nového vedení, které nás znovu sjednotí a proto jsem se rozhodl kandidovat na pozici starosty  Orla ČR. Jsem nestraník a rád bych nabídl svou kandidaturou možnost řešení současné krize v ústředních orgánech Orla. Jsem přesvědčen, že z každé krize je cesta ven a cesta dovnitř. Tou cestou ven je odchod jednotlivců. Ta cesta dovnitř je cesta sebereflexe. Nahlédnout na věci minulé z odstupu a pochopit svoje místo a svoji spoluúčast na současném stavu. Jsem odhodlán vést jednání se všemi představiteli rozdílných názorových skupin a dovést jednání ke smíru. Co k tomu potřebuji je Vaše podpora při hlasování, a co víc, Váš zájem napomoci k obnovení jednoty v Orlu.

   Východiskem je náš pohled na Orel jako zcela suverénního a svébytného nositele hodnot a tradic, které vyplývají z ideálů sportovních klání, postaveném na křesťanském hodnotovém systému. Úcta, respekt,  týmová souhra a především sebeovládání při hře je to, co činí sport a sportovce obdivovanými, a to i v zápalu boje o prvenství. Moderním jazykem mluvíme o nutnosti soutěžit v duchu „fair play". Přejeme si, aby tento duch poctivé hry byl přenositelný i do dalších životních situací. Chceme, aby se stal mravním normativem našeho jednání. Sv. Pavel píše: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval."  2 list Timoteovi 4,7.

 Jaký je náš běh? Čeho chceme dosáhnout?

 Může být naším cílem  účast našich zástupců ve vrcholovém sportu, či ekonomická soběstačnost. Umíme si to vše představit pouze s dotacemi, nebo naopak, máme v hledáčku i budování pravidelné sportovní klubové činnosti a  pořádání společenských a kulturních akcí, kde se společně setkáváme…

Můj program:

  1. Nový výchovný model - hledání nových vzorů a  modelů chování. Operační manuál  práce s mladými. Programová konference s účastí pedagogických odborníků.
  2. Ekonomická rozvaha, udržitelnost a nové zdroje - zmapovat a vytvořit nové možnosti financování a úspor na všech úrovních řízení Orla, nová pravidla rozpočtování.
  3. Poslání Orla - nové vize , abychom byli atraktivní pro mladé sportovce a mladé křesťany.

Orel to je pro mne místo, které nabízí prostor se setkávat, sportovat a vychovávat dle křesťanských ideálů. Proč jsem orlem? Věřím myšlence sportu jako nástroji k sebeovládání  a výchově,  nástroji ke sbližování i přes názorovou různost.