Tato verze stránek není udržována


Zahvac hry (hry s bhnm a chytnm)

Chytn slon:

Jedno dt pedstavuje slona ( udl si chobot z rukou). Ostatn dti se rozbhnou po slu. Kdo je chycen, stv se tak slonem. Kdy se stanou vichni hri slony, hra kon, nebo se ur nov slon.

Chytn dvojic

Dva hri se chytnou za ruce, oni jsou chytai. Kdy chyt dt, pid se k nim. Kdy jsou chyceni dal dv dti a ada je sloena ze ty, znovu se rozdl. Hra pokrauje dle, dokud nejsou chycen vechny dti.

Chytn etze:

Jedno dt je chyta. Kdy chytne dt, vezme ho za ruku. Pi tto he se etz nerozpoj, bude se to hrt tak dlouho, dokud nebudou vichni dti tvoit etz. Aby se hra urychlila, mou bt ureni chytai dva.

Chytn hadho ocasu:

Vytvo se dva hadi (pokldaj se ruce na ramena stojcho ped). Na pokyn startu zkou ob hlavy hada se zakousnout do ocasu druhho. Kdy se to poda,tak se ten prvn posune na konec.

Variace: Hadi mou zkusit chytat tak svj vlastn ocas.

Medvd jeskyn:

Materil: event. provaz k ohranien jeskyn

Za uritou hranic m medvd jeskyni. Ostatn hri stoj rozdleni v prostoru a ki:Medvde poj z jeskyn a chy ns. V njakm okamiku vyjde medvd a chyt jednoho hre. Tento hr se stv tak medvdem. Jdou zptky do jeskyn a ekaj na dal vyzvn od jinho hre.

Kolik je hodin:

Jeden hr pedstavuje liku. ije v jeskyni (roh tlocviny). Slepice jsou rozdleny v prostoru a ptaj se liky:Kolik je hodin? Lika napklad odpov : " Devt hodin. Nkdy ekne as k obdu. To prv vybh ze sv jeskyn a chyt slepici. Tato slepice se stv novou likou.

Chytn tk

Material: tek nebo nco podobnho (pro kadho hre jeden)

Kad dt si zastr tek zezadu do kalhot. Te se kad hr pokou druhmu ukrst ten psek. Kdo u nem psek, sedne si na kraj. Vtz je ten, kdo m jako posledn psek.

Ledn medvdi a tuci

Materil: gymnastick kruhy, 2-3 psky

Na hrac ploe rozprosten gymnastick kruhy pedstavuj ledov kry. Na nich se pohybuj tuci, kte se voln pohybuj na ploe. Tuci mohou odpovat na ledovch krch, avak kad kra me bt obsazena pouze jednm tukem. Kdy sko nov tuk na obsazenou kru, mus ten star kru opustit. Dva a ti ledn medvdi oznaen pskem pokou se chytit voln se pohybujc tuky. Kdy se to poda medvdovi chytit tuka, vymn se role. Tuci, kte odpovaj na ledovch krch nemohou bt chyceni.

Reakn hry

Pob (poj) se mnou, utkej pry

Dti stoj v kruhu a dr se za ruce. Jeden hr b kolem kruhu a plcne jedno dt s pokikem: Pob se mnou. Oba te b kolem kruhu ve stejnm smru. Kdo z nich se jako prvn dostane na voln msto, me se postavit do kruhu. Druh dt b dle a plcne njakho novho hre. Pokud tohoto hre plcne se slovy: b pry, mus bet v protismru.

Ps bouda

Dti sestav vnj a vnitn kruh. Ve vnjm kruhu stoj vce dt ne ve vnitnm kruhu. Vnitn kruh stoj rozkromo. Te b hri vnjho kruhu kolem vnitnho. Na akustick znamen vedoucho hry (zavoln, zapskn, tlesknut,) pokus se kad hr dostat do ps boudy, tzn. rozkroenma nohama dt, kte tvo vnitn kruh. Nkter dti nenali ps boudu a mus se tam dostat v dalm kole. Potom se vymn kruhy, tzn. Kdo byl ve vnitnm kruhu, mus bet okolo vnitnho kruhu a obrcen.

Magnetick pole

Dti bhaj voln v prostoru. Vedouc hry jmenuje jeden pedmt, kter je magnetem. Dti mus co nejrychleji jak je to mon dotknout se tohoto pedmtu. Pozor. Pokud se vyslov jmno dtte, mus vedouc hry upozornit to dti, aby braly ohled a vechny se na nj nevrhly.

Variace: Dt, kter se jako posledn dotkne pedmtu, tak vypad.

ern bl

Dv stejn velk hrac skupiny (ern a bl) se postav do stedu hracho pole na ry 1-2 m vzdlen od sebe. Na pokyn vedoucho Bl - pokus se tato skupina jejich souasn protihre chytit. Pokud Bl chyt protihre, maj bod. Pokud zavol vedouc ern, chytaj ern jejich protihre.

Vmna roh

Hri se rozdl rovnomrn do roh. Kad skupina dostane jmno., nap. barvy. Vedouc zavol vdy dv skupiny, kter si mus vymnit rohy. Pokud zavol vedouc vechny tyi skupiny, mus si mnit rohy s protilehlou skupinou.

Ohe voda boue

Dti voln bhaj po slu. Potom vedouc zavol bu ohe, nebo voda nebo boue. Pi ohni mus dti co nejrychleji najt nco kovovho a pevn se toho dret. Kdy zavol voda, mus se dti na nco povsit. Pokud zavol boue, dti mus si lehnout na podlahu. Hr, kter posledn vypln kol, vypad.

Liko, co chce rt?

Dti se zavs za sebe. Prvn dt je lika, ostatn jsou husy. Husy se ptaj: Liko, co bude rt? Lika jmenuje jdla, kdy ekne peenou husu, tak se sna chytit njak dt. Chycen dt se stv likou a vede adu

Hry "v meziase", pop. na konec

Hry se sezenm v kruhu

Pes a kosti (piplen se k cli)

Jedno dt sed uprosted kruhu a m ped sebou njak pedmt. Jin dt se sna mu tu kost ukrst. Kdy ten pes (dt uprosted) nco sly, zatk a uke smr, ze kterho to slyelo. Pokud se poda zlodji ukrst kost, stv se novm psem.

Telegram

Hri v kruhu poslaj stisknutm ruky signly. Uprosted stoj pin. Hri mu eknou, kdo komu pole njakou zprvu. Na te zane odeslatel, s pichzejc zprvou hls obdritel podaenou situaci. Novm pionem se stv ten, kdo je pistien pi stisknut ruky. Ve velkm kruhu jsou zbudovny dv a tyi Rel stanice, kter pionovi nazna cink, kudy telegram prochz.

Na vraha

Vedouc hry ur vraha. Kdy vrah na nkoho v kruhu mrkne, tak ten upadne do hlubokho spnku a upadne. Kdy nkdo tu, kdo je vrah, me to ct vedoucmu hry, kdy se netref, tak upad do hlubokho spnku. Pokud se tikrt odhal vrah, je toto kolo skonen a ur se nov vrah.

Ovocn salt

Vedouc hry ekne kadmu dtti njak ovoce, kter m sledovat. Jedno dt stoj uprosted a vyvolv njak druh ovoce. Pokud zavol nap. jablka vechny jablka si mus vymnit msta. Jednou zavol dt uprosted ovocn salt te si mus vechny dti vymnit msta a dt uprosted si rychle najde msto. Jedno dt pebv a zstv uprosted a vyvolv ovoce.

Gordick uzel

Vechny dti stoj v malm kruhu a zavou oi. Nathnou ruce dopedu a najdou dv voln ruce. Kdy kad nael dv voln ruce, otevou oi a zkus ten uzel rozmotat.

Hry s balnem

Brna

Dti se postav do velkho kruhu s rozkroenma nohama. Uprosted stoj ten, kdo hz s pnovm balnkem (softball). Pokou se balnek hodit mezi nohy spoluhr v kruhu.

Kdo se vylek, stv se novm stelcem.

Pozor nen vhodn, pokud dti vindluj.

Posouvn krabic

Jedna kartnov krabice se polo doprosted slu. Utvo se dv skupiny. Kad hr dostane gymnastick m. Oba tmy se postav na ku slu. Na pkaz vedoucho hry se pokou hri karton pesunout s pomoc balnu pes pevn poloenou linii ped druhou skupinou. Dleit je, aby tmy nepelapovali pevn poloenou ru. Vtz je to drustvo, kter jako prvn pesune karton na pole protihre.

klid baln

Materil: 4 spodn dly bedny, rzn balony

sti bedny jsou dohromady sestaveny uprosted slu. Jeden hr se postav do bedny. Balony jsou v slu roztroueny, stejn tak zbvajc hri. Tito maj pouze ten kol, balony co nejrychleji do bedny uklidit. Hr stojc v bedn se sna balony opt vyklidit.

Chytn kruhu

Pesn poet nejmn 12 hr utvo kruh. Hri s pesn slem posouvaj balon v jednom smru (1,3,5,7,9,11) a druz hri v opanm smru.

Zvtz ta skupina, kter jako prvn doke to udlat 5krt.

Flipper

Vechny dti utvo kruh se zdy dovnit a s rozkroenma nohama. Jeden hr stoj uprosted. Ostatn pedklon vrchn st tla, aby vidli mezi svma nohama do kruhu. Se svenma rukama se pokou trefit toho uprosted.

Mal hry

Superlepidlo

Materil: ttec a mal ndoba

Kad dt dostane imaginrn lepidlo, kter mu vedouc hry se ttcem nate na ruku. Nsledn dti bhaj slem. Kdy vedouc hry zavol superlepidlo, musej se dti nalepit na njak pedmt.

Vedouc hry jde k jednotlivm dtem a kontroluje, jak pevn jsou dti pilepeny (vtipn se oblci)

Varianta: Pedmty ohlsit, na kter se maj dti pilepit, nap. devo, ebiny, bl ra

Pr

Hri sed v kruhu. Vedouc hry dv rozkazy.

Mrhol pikami prst tie bubnovat na podlahu

Pr prsty bubnovat na podlahu

Padaj kroupy kostmi (klouby) tlouct na podlahu

Bouka dlanmi tleskat na podlahu

Blsk se plcn

Sn prsty a ruce se pohybuj nahoru a dol

Na pkaz pkn poas bhaj dti po mstnosti.

Kdy vedouc ekne zase patn poas musej se dti co nejrychleji vrtit do kruhu.

Hzen kostkou

Materil: velk molitanov kostka

Dti sed v kruhu. Vedouc pokad ur jedno dt. Toto dt si ur njak pohyb a hz. Te mus ten pohyb podle sla, kter hodil tolikrt uskutenit nap. 5krt pleskat, 2krt lusknout prsty, 4krt dupat, 6krt mlasknout jazykem

Hra dirigenta

Dti sed v kruhu. Jedno dt opust mstnost. Vedouc ur dirigenta. Tento m tu lohu, e ukazuje pohyb, kter mus ostatn napodobovat. Dt, kter se vrt mus najt, kdo je dirigentem.

Tenisov balon

Dti sed po trojicch kolem tenisovho mku a mohou se dvat pouze po nj. Ur se jeden bec, kter bh mezi skupinami. Jeho loha je bhem jedn minuty dotknout se 6 dt, kter chytnou tenisov mek a ze sedu se sna hodit po bci. Pokud ho tref, vymn se. Bec vyhrv, pokud nen trefen bhem 1 minuty. Potom se ur nov. Dlka t doby se me mnit.

tafeta s kruhem

Utvo se dv skupiny. Hri kad skupiny stoj v ad za sebou, kad v kruhu (kruhy se dotkaj). Skupiny startuj ze dvou naproti lecch roh basketbalovho hit. Posledn hr ve skupin b kolem hracho pole(1 kolo), bere si svj kruh, plcne dalho spoluhre, b kolem sv skupiny a pokld kruh ped jeho skupinu. Kter skupina doshne pedem uren clov lajny nebo v danm ase utvo del trasu, vyhrv.

Hzen s kostkou

Kad skupina m svoji kostku, se kterou hz jeden hr skupiny po druhm. Kadmu slu je piazen urit pohybov kol, kter mus prv hzejc dt provst.

Nvrh: 1 = sprint, 2 = skkn po jedn noze, 3 = chozen po tyech. 4 = bhn pozptku,

5 = poskakovn, 6 = dlouh skoky

Uniknut pronsledovatelm

Vichni hri stoj s rukama na zdech hre, kter stoj vedle. Vedouc hry jde nenpadn za zdy a d svazek kl nkomu do ruky. Tento hr m ten pedmt poloit na msto asi 30 metru vzdlen ani by byl chycen od spoluhr. Me vystartovat hned, nebo si pokat.

Benzinfladerant

Tato hra se d dle znm hry zkamenn. Je to jedna varianta, kter se me hrt podle velikosti skupin. m je vt skupina, tm vce monost variant. Tyto varianty mohou se hrt bu samostatn nebo paraleln.

Varianta 1: "Chyta" = Doel benzin (oznaen ervenou stuhou). Kdo bude jm plcnut, mus zstat stt, ramena vythnout vysoko a volat: Pomoc Vysvobozen bude, kdy njak jin hr mu d do rukou kanistr s benzinem a se slovy: Gluck, gluck, gluck mu dolije benzin.

Varianta 2: : "Chyta" = Pchnut pneu (oznaen modrou stuhou) Kdo bude jm plcnut mus zstat stt, ohnout horn st tla a volat: Pomoc Vysvobozen bude, kdy dal dva hri budou stt po jeho lev a prav stran a s imaginrn pumpou se slovy: Pf, pf, pf. chybjc vzduch dopumpuj.

Varianta 3: : "Chyta" = Porucha motoru (oznaen ervenou a modrou stuhou) Kdo bude jm plcnut, mus si lehnout na zem a volat: Pomoc Vysvobozen bude, kdy tyi dal hri opatrn ho zvednou a znovu polo.

Ryby a velryby

Dva "chytai" jsou voln v prostoru. Na konci slu jsou spoluhri, kte se ped zatkem hry rozdlili na ryby a velryby (stejn velk skupiny). Vedouc hry vol bu Ryby nebo Velryby Jmenovan skupina mus bet na druh konec tlocviny. Chytai se sna chytat, pitom nesm bt pekroena pedem uren hranice, kam oni nesm. Kdo je chycen, stv se chobotnic, mus na tom mst se posadit a me ze sedu tak chytat, ani by se pohyboval.