Tato verze stránek není udržována


ZKON 258/2000 Sb.(vatky)

ze dne 14. ervence 2000

o ochran veejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis

2
Vymezen zkladnch pojm

(1) Veejnm zdravm je zdravotn stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotn stav je urovn souhrnem prodnch, ivotnch a pracovnch podmnek a zpsobem ivota.

(2) Ochrana a podpora veejnho zdrav je souhrn innost a opaten k vytven a ochran zdravch ivotnch a pracovnch podmnek a zabrnn en infeknch a hromadn se vyskytujcch onemocnn, ohroen zdrav v souvislosti s vykonvanou prac, vzniku nemoc souvisejcch s prac a jinch vznamnch poruch zdrav a dozoru nad jejich zachovnm. Ohroenm veejnho zdrav je stav, pi kterm jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpe, z nho mra zte rizikovmi faktory prodnch, ivotnch nebo pracovnch podmnek pekrauje obecn pijatelnou rove a pedstavuje vznamn riziko pokozen zdrav.

6
Koupalit a sauny

(1) Koupalitm ve voln prod se rozum prodn nebo uml vodn plocha, kter je oznaena jako vhodn ke koupn pro veejnost, nejde-li o uml koupalit. Umlm koupalitm je kryt nebo nekryt stavba nebo zazen uren ke koupn a pstupn veejnosti a souvisejc provozn plochy s vybavenm. Podmnky koupn fyzickch osob v povrchovch vodch uvanch pro tyto ely vtm potem fyzickch osob s ohledem na vyhovujc jakost vody stanov zvltn prvn pedpis.8a)

(2) Osoba, kter provozuje koupalit ve voln prod, uml koupalit nebo saunu (dle jen "koupalit"), je povinna splnit podmnky stanoven tmto zkonem. Je-li koupalit provozovno jako bezplatn sluba, pak osobou, kter odpovd za splnn povinnost podle tohoto zkona, je osoba, kter je jako takov oznaila.

(3) Osoba uveden v odstavci 2 je povinna

 1. zajistit, aby voda v koupaliti vyhovovala hygienickm limitm ukazatel jakosti upravenm provdcm prvnm pedpisem,
 2. zajistit u dritele osvden o akreditaci4a) nebo u dritele autorizace ( 83c) zpsobem, v etnosti a rozsahu upravenm provdcm prvnm pedpisem kontrolu dodren povinnosti podle psmene a), jej hodnocen a protokol o vsledku kontroly v elektronick podob; protokol v elektronick podob neprodlen pedat pslunmu orgnu ochrany veejnho zdrav; nleitosti protokolu, formu jeho elektronick podoby a datov rozhran uprav provdc prvn pedpis,
 3. zajistit splnn podmnek upravench provdcm prvnm pedpisem pro vybaven koupalit, jeho itn a klid,
 4. vypracovat provozn d, ve kterm stanov podmnky provozu vetn zpsobu pravy vody, zsady osobn hygieny zamstnanc a ochrany zdrav nvtvnk a zpsob oisty prosted; nvrh provoznho du a jeho zmn pedlo ke schvlen pslunmu orgnu ochrany veejnho zdrav,
 5. vst evidenci o vsledcch kontrol provedench v rozsahu podle psmene b) a ukldat ji po dobu 5 let.

8
Zotavovac akce

(1) Zotavovac akc je organizovan pobyt 30 a vce dt ve vku do 15 let na dobu del ne 5 dn, jeho elem je poslit zdrav dt, zvit jejich tlesnou zdatnost, poppad i zskat specifick znalosti nebo dovednosti.

(2) Osoba, kter pod zotavovac akci (dle jen "podajc osoba"), je povinna zajistit jej umstn, zsobovn vodou a odstraovn odpadk a splakovch vod v souladu s hygienickmi poadavky upravenmi provdcm prvnm pedpisem. Podajc osoba je dle povinna dodret hygienick poadavky na prostorov a funkn lenn staveb a zazen, jejich vybaven a osvtlen, ubytovn, klid, stravovn a reim dne, kter uprav provdc prvn pedpis. Provdc prvn pedpis stanov, kter potraviny nesm podajc osoba na zotavovac akci podvat ani pouvat k pprav pokrm, ledae budou splnny podmnky upraven tmto provdcm prvnm pedpisem.

(3) Podajc osoba je povinna jeden msc ped zahjenm zotavovac akce ohlsit pslunmu orgnu ochrany veejnho zdrav

 1. termn a msto jejho konn,
 2. poet dt zastnnch na zotavovac akci,
 3. zpsob jejho zabezpeen pitnou vodou a
 4. zpsob zajitn stravovn astnk zotavovac akce.

(4) Jako soust ohlen podle odstavce 3 pedlo podajc osoba v ppad, e pitn voda nen zabezpeena osobami uvedenmi v 3 odst. 2, protokol o krcenm rozboru jakosti pitn vody. Rozsah krcenho rozboru jakosti pitn vody stanov provdc prvn pedpis. Protokol nesm bt star ne 3 msce.

(5) V pochybnostech, kdo je podajc osobou, se m za to, e podajc osobou je osoba, kter zotavovac akci podle odstavce 3 ohlsila.

9
Podmnky asti dt ve kole v prod a na zotavovac akci

(1) Zkladn kola a pedkoln zazen me na kolu v prod vyslat jen dt, kter

 1. je zdravotn zpsobil k asti na n a podrobilo se stanovenm pravidelnm okovnm nebo m doklad, e je proti nkaze imunn nebo e se neme okovn podrobit pro trvalou kontraindikaci,
 2. nejev znmky akutnho onemocnn (napklad horeky nebo prjmu), a
 3. ve 14 kalendnch dnech ped odjezdem do koly v prod nepilo do styku s fyzickou osobou nemocnou infeknm onemocnnm nebo podezelou z nkazy ani mu nen nazeno karantnn opaten.

(2) Podajc osoba me na zotavovac akci pijmout jen dt, kter spluje poadavky stanoven v odstavci 1.

(3) Zdravotn zpsobilost dtte pro ast na kole v prod nebo zotavovac akci posuzuje a posudek vydv praktick lka pro dti a dorost, kter dt registruje.11) Praktick lka pro dti a dorost, kter dt registruje, v posudku dle uvede, zda se dt podrobilo stanovenm pravidelnm okovnm nebo m doklad, e je proti nkaze imunn nebo e se neme okovn podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku uprav provdc prvn pedpis. Posudek o zdravotn zpsobilosti dtte m platnost po dobu jednoho roku od data vystaven, pokud bhem tto doby nedolo ke zmn zdravotn zpsobilosti dtte. Skutenosti uveden v odstavci 1 psm. b) a c) potvrzuje v psemnm prohlen zkonn zstupce dtte;12) toto potvrzen nesm bt star ne jeden den. Posudek o zdravotn zpsobilosti dtte a psemn prohlen ped zkonn zstupce podajc osob, vyslajc zkladn kole nebo pedkolnmu zazen pro ely podle 11 odst. 1 psm. b) a f).

(4) Zkladn kola a pedkoln zazen, kter vyslaj dti na kolu v prod, jsou povinny ohlsit pslunmu orgnu ochrany veejnho zdrav jeden msc ped jejm zahjenm daje v rozsahu podle 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad podle 8 odst. 4.
------------------------------------------------------------------
11) Zkon . 48/1997 Sb., o veejnm zdravotnm pojitn a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis.
12) Zkon . 94/1963 Sb., o rodin, ve znn pozdjch pedpis.

10
Podmnky asti fyzickch osob innch pi kole v prod a zotavovac akci

(1) Fyzick osoby inn pi kole v prod nebo zotavovac akci jako dozor nebo zdravotnk musej bt k tto innosti zdravotn zpsobil.

(2) Zdravotn zpsobilost posuzuje a posudek vydv praktick lka, kter fyzickou osobu registruje.11) Tento posudek m platnost jeden rok od data vystaven, pokud bhem tto doby nedolo ke zmn zdravotn zpsobilosti fyzick osoby. Posudek o zdravotn zpsobilosti pedaj fyzick osoby inn pi kole v prod nebo zotavovac akci, s vjimkou pedagogickch 13) a zdravotnickch pracovnk,14) vyslajcmu pedkolnmu zazen, zkladn kole nebo podajc osob pro ely podle 11 odst. 1 psm. b) a f).

(3) Fyzick osoby inn pi stravovn mus splovat pedpoklady pro vkon innost epidemiologicky zvanch ( 19).
------------------------------------------------------------------
11) Zkon . 48/1997 Sb., o veejnm zdravotnm pojitn a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis.

11
Povinnost zkladn koly a pedkolnho zazen, kter vyslaj dti na kolu v prod, a podajc osoby

(1) Zkladn kola a pedkoln zazen, kter vyslaj dti na kolu v prod, a podajc osoba jsou povinny zajistit

 1. zkladn pi o zdrav vech astnk po dobu konn zotavovac akce nebo koly v prod, kontrolu dodrovn hygienickch poadavk stanovench tmto zkonem a provdcm prvnm pedpisem a kontrolu dodrovn zsad osobn hygieny fyzickmi osobami uvedenmi v 10 odst. 3 zpsobilou fyzickou osobou (zdravotnkem); za zpsobilou se pro ely tohoto zkona povauje fyzick osoba, kter m alespo pln stedn odborn vzdln v oborech veobecn sestra, dtsk sestra nebo porodn asistentka, fyzick osoba, kter absolvovala kurs prvn pomoci se zamenm na zdravotnickou innost pi kole v prod nebo zotavovac akci, a student lkastv po ukonen tetho ronku; npl kursu prvn pomoci uprav provdc prvn pedpis,
 2. ast pouze fyzickch osob, kter spluj podmnky stanoven v 10; ast zdravotnka pi kontrole zdravotnch prkaz fyzickch osob uvedench v 10 odst. 3, pi pevzet posudk a prohlen podle 9 odst. 3 a 10 odst. 2, pi sestavovn jdelnku a reimu dne; dosaitelnost zdravotnka 24 hodin denn po celou dobu konn zotavovac akce nebo koly v prod; pozen vpisu z posudk o zdravotn zpsobilosti ( 9 odst. 3 a 10 odst. 2) zdravotnkem; ve vpisu zdravotnk uvede zvr posudku a kter zdravotnick zazen posudek vydalo,
 3. vrcen posudk o zdravotn zpsobilosti po ukonen koly v prod nebo zotavovac akce zkonnm zstupcm dt a fyzickm osobm innm pi kole v prod nebo zotavovac akci,
 4. vybaven lkrniky pro kolu v prod nebo zotavovac akci podle druhu akce; nejmen obsah lkrniky pro koly v prod a zotavovac akce uprav provdc prvn pedpis,
 5. pi praktickho lkae dostupnho z msta konn koly v prod nebo zotavovac akce, s vjimkou putovn zotavovac akce,
 6. veden zdravotnickho denku a seznamu astnk, prohlen podle 9 odst. 3 vty pt, vpis z posudk o zdravotn zpsobilosti dt a fyzickch osob innch pi kole v prod nebo zotavovac akci a nsledn uchovvn tchto dokument po dobu 6 msc od skonen koly v prod nebo zotavovac akce,
 7. informovanost osoby, kter m dt v pi, o zdravotnch potch, kter dt v prbhu koly v prod nebo zotavovac akce prodlalo, a o ppadnm kontaktu s infekc.

(2) Podajc osoba je dle povinna zajistit instrukt vech fyzickch osob innch na zotavovac akci, s vjimkou zdravotnka, o hygienickch poadavcch na tyto akce a o pedchzen vzniku a en infeknch onemocnn a jinch pokozen zdrav vetn zklad prvn pomoci, pokud se takov instrukte dosud nezastnily.

12
Jin podobn akce pro dti

Pi organizovanm pobytu dt v potu menm nebo po dobu krat, ne stanov 8 odst. 1, s vjimkou akc podanch pro dti v pomru rodinnm a obdobnm, mus osoba, kter akci pod, zajistit hygienicky nezvadn stav zazen, zsobovn akce pitnou vodou v rozsahu stanovenm provdcm prvnm pedpisem pro zotavovac akce a ast pouze fyzickch osob, kter spluj podmnky stanoven v 10 odst. 1 a 3.

13
Vnitn prosted staveb a hygienick poadavky na venkovn hrac plochy

(1) Uivatel staveb zazen pro vchovu a vzdlvn, vysokch kol, kol v prod, staveb pro zotavovac akce, staveb zdravotnickch zazen, stav sociln pe, ubytovacch zazen, staveb pro obchod a pro shromaovn vtho potu osob jsou povinni zajistit, aby vnitn prosted pobytovch mstnost15) v tchto stavbch odpovdalo hygienickm limitm chemickch, fyziklnch a biologickch ukazatel, upravench provdcmi prvnmi pedpisy. Tm nen dotena povinnost vlastnka stavby podle zvltnch prvnch pedpis udrovat stavbu v dobrm stavebnm stavu.16)

(2) Provozovatel venkovn hrac plochy uren pro hry dt je povinen zajistit, aby psek uvan ke hrm dt v pskovitch nebyl mikrobiln, chemicky a parazitrn zneitn nad hygienick limity upraven provdcm prvnm pedpisem. Podmnky provozu takov hrac plochy s pskovitm, reim drby a zpsob zajitn stanovench hygienickch limit uprav provozovatel v provoznm du.
------------------------------------------------------------------
15) Vyhlka . 137/1998 Sb., o obecnch technickch poadavcch na vstavbu.
16) 86 zkona . 50/1976 Sb., o zemnm plnovn a stavebnm du (stavebn zkon).

19
Pedpoklady pro vkon innost epidemiologicky zvanch

(1) Za innosti epidemiologicky zvan se povauj provozovn stravovacch slueb ( 23), vroba potravin,18) uvdn potravin do obhu,18) vroba kosmetickch prostedk, provozovn praven vod, provozovn holistv, kadenictv, pedikry, manikry, kosmetickch, masrskch, regeneranch nebo rekondinch slueb, provozovn ivnosti, pi n je poruovna integrita ke, a provozovn ivnosti, ve kter se pouvaj k pi o tlo speciln pstroje (napklad solria, myostimultory).

(2) Fyzick osoby pichzejc pi pracovnch innostech ve stravovacch slubch ( 23) pi vrob potravin nebo pi uvdn potravin do obhu18) do pmho styku s potravinami, pokrmy, zazenm, ninm nebo plochami, kter jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, a fyzick osoby pichzejc pi pracovnch innostech v ostatnch innostech podle odstavce 1 do pmho styku s kosmetickmi prostedky, upravovanou vodou nebo tlem spotebitele (dle jen "fyzick osoby vykonvajc innosti epidemiologicky zvan") mus mt zdravotn prkaz a znalosti nutn k ochran veejnho zdrav. Zdravotn prkaz ped zahjenm innosti podle vty prvn vydv praktick lka, kter fyzickou osobu registruje,11) nebo zdravotnick zazen sttu vykonvajc zvodn preventivn pi nebo osoba provozujc nesttn zdravotnick zazen vykonvajc zvodn preventivn pi3) (dle jen "zazen vykonvajc zvodn preventivn pi"). Vydn zdravotnho prkazu nenahrazuje vstupn lkaskou preventivn prohldku.

(3) Rozsah znalost nutnch k ochran veejnho zdrav podle odstavce 2 uprav provdc prvn pedpis. Tyto znalosti je u fyzick osoby vykonvajc innosti epidemiologicky zvan oprvnn pi vkonu sttnho zdravotnho dozoru provit pslun orgn ochrany veejnho zdrav. Pokud podle rozhodnut orgnu ochrany veejnho zdrav fyzick osoba znalosti nem, neme vykonvat innosti epidemiologicky zvan, a to do doby spnho sloen zkouky ped komis zzenou pslunm orgnem ochrany veejnho zdrav. Pslun orgn ochrany veejnho zdrav je povinen umonit fyzick osob vykonn zkouky nejdle do 15 kalendnch dn ode dne, kdy mu byla dost fyzick osoby o pezkouen doruena. Sloen komise a podmnky proveden zkouky uprav provdc prvn pedpis.
------------------------------------------------------------------
3) Zkon . 20/1966 Sb., o pi o zdrav lidu, ve znn pozdjch pedpis.
11) Zkon . 48/1997 Sb., o veejnm zdravotnm pojitn a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis.
18) Zkon . 110/1997 Sb., ve znn pozdjch pedpis.

20
Povinnosti fyzick osoby vykonvajc innosti epidemiologicky zvan

Fyzick osoba vykonvajc innosti epidemiologicky zvan je povinna

 1. podrobit se v ppadech upravench provdcm prvnm pedpisem nebo rozhodnutm pslunho orgnu ochrany veejnho zdrav lkaskm prohldkm a vyetenm, kter provede praktick lka, kter fyzickou osobu registruje,11)
 2. informovat oetujcho lkae11) o druhu a povaze sv pracovn innosti,
 3. mt u sebe zdravotn prkaz a na vyzvn ho pedloit orgnu ochrany veejnho zdrav,
 4. uplatovat pi pracovn innosti znalosti nutn k ochran veejnho zdrav a dodrovat zsady osobn a provozn hygieny v rozsahu upravenm v provdcm prvnm pedpise.
  ------------------------------------------------------------------
  11) Zkon . 48/1997 Sb., o veejnm zdravotnm pojitn a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis.

21
Podmnky provozovn innost epidemiologicky zvanch

(1) Osoba provozujc innosti epidemiologicky zvan je povinna

 1. dodrovat zsady provozn hygieny upraven provdcm prvnm pedpisem,19a) jako i zsady osobn hygieny upraven provdcm prvnm pedpisem,19a) pokud se sama astn vkonu innost uvedench v 19 odst. 2 vt prvn,
 2. kontrolovat uplatovn znalost a zsad osobn a provozn hygieny podle 20 psm. d) zamstnanci a spolupracujcmi rodinnmi pslunky a
 3. zajistit, aby vkonem innost epidemiologicky zvanch nedolo k ohroen nebo pokozen zdrav fyzickch osob infeknm nebo jinm onemocnnm.
  ------------------------------------------------------------------
  19a) Vyhlka . 107/2001 Sb., o hygienickch poadavcch na stravovac sluby a o zsadch osobn a provozn hygieny pi innostech epidemiologicky zvanch.

23

(1) Stravovac slubou je vroba, pprava nebo rozvoz pokrm za elem jejich podvn v rmci provozovan hostinsk ivnosti,20) ve koln jdeln,21) menze, pi stravovn osob vykonvajcch vojenskou innou slubu, fyzickch osob ve vazb a vkonu trestu, v rmci zdravotnch a socilnch slueb vetn lzesk pe, pi stravovn zamstnanc, podvn oberstven a pi podvn pokrm jako sousti ubytovacch slueb a slueb cestovnho ruchu.

78
Orgny ochrany veejnho zdrav

Sttn sprvu v ochran veejnho zdrav vykonvaj orgny ochrany veejnho zdrav, ktermi jsou

 1. Ministerstvo zdravotnictv,
 2. krajsk hygienick stanice,
 3. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.

84
Sttn zdravotn dozor

(1) Pi vkonu sttnho zdravotnho dozoru orgny ochrany veejnho zdrav v rozsahu sv psobnosti

  1. dozraj, zda osoby pln povinnosti stanoven k ochran veejnho zdrav tmto zkonem, zvltnmi prvnmi pedpisy a rozhodnutm i opatenm orgnu ochrany veejnho zdrav vydanm na zklad tchto prvnch pedpis; sttnmu zdravotnmu dozoru nepodlhaj podmnky vzniku ivnost podle 58 a 59, zsady sprvn laboratorn praxe pro zkouen chemickch ltek podle 29 odst. 2 a povinnosti provozovatele rozhlasovho a televiznho vysln podle 95 odst. 1,
  2. mohou zakzat innost, kterou byly porueny povinnosti v ochran veejnho zdrav, a to do doby odstrann zvady,
  3. mohou pedbnm opatenm pozastavit uveden na trh4a) nebo obh vrobk podezelch z nebezpenosti26a); mohou nadit vyazen z obhu vrobk, kter nespluj poadavky stanoven tmto zkonem nebo zvltnm prvnm pedpisem a na jejich zklad vydanm rozhodnutm nebo opatenm orgnu ochrany veejnho zdrav, nebo zakzat jejich uveden na trh,
  4. mohou provovat znalosti podle 19 odst. 3 a rozhodnout o tom, e fyzick osoba vykonvajc innosti epidemiologicky zvan nem znalosti nutn k ochran veejnho zdrav,
  5. mohou zakzat nebo omezit pouvn nejakostn pitn vody, tepl vody nebo vody jin jakosti ( 18 odst. 2 a 21 odst. 2), a to do doby odstrann zvady, jako i stanovit el, pro kter lze takovou vodu pouvat; mohou urit npravn opaten v ppad nedodren jakosti pitn vody, tepl vody nebo vody jin jakosti, upraven tmto zkonem, nebo zmnit npravn opaten, stanoven kontrolovanou osobou,50) a to do doby odstrann zvady,
  6. mohou nadit vt etnost kontroly vody v koupaliti, jestlie jakost vody nedv zruku dodren poadavk stanovench nebo povolench podle 6, a dobu provdn takovch kontrol,
  7. mohou zakzat pouvn vody v koupaliti a to i jen pro nkter skupiny obyvatel nebo zakzat zdroj vody pro bazn umlho koupalit nebo sauny, kter nevyhovuje poadavkm stanovenm nebo povolenm podle 6, a dle vody, kter vskytem dalch ltek nebo soust ve zjitn koncentraci nebo mnostv ohrouje veejn zdrav, a to do doby odstrann zvady,
  8. mohou zakzat provoz pskovit venkovn hrac plochy uren pro hry dt, nejsou-li dodreny stanoven hygienick limity nebo provozn d ( 13 odst. 2), a to do doby odstrann zvady,
  9. mohou nadit pravu provoznho du podle 4 odst. 3, 6 odst. 3 psm. d), 7 odst. 2, 13 odst. 2, 15 odst. 2, 21 odst. 3 a 21a, pokud podmnky v nm uveden nevedou k ochran veejnho zdrav,
  10. mohou stanovit podmnky konn koly v prod, zotavovac akce nebo jin podobn akce pro dti ( 12) a v ppad ohroen veejnho zdrav kolu v prod, zotavovac akci nebo jinou podobnou akci pro dti zakzat,
  11. mohou odejmout povolen vydan podle 5 odst. 5, 6 odst. 5, 14, 17 odst. 5, 18 odst. 2, 21 odst. 2, 31 odst. 1 a 41a odst. 2, nespluje-li osoba podmnky, za kterch bylo povolen vydno; odejmut povolen vydanho Ministerstvem zdravotnictv mus bt pedem projednno s tmto sprvnm adem,
  12. mohou zakzat provoz nebo pouvn zdroje hluku, vibrac nebo zdroje neionizujcho zen, je-li to nezbytn k ochran veejnho zdrav, a to do doby odstrann zvady,
  13. mohou pedbnm opatenm pozastavit pouvn ltky, suroviny, polotovaru nebo potraviny uren k vrob nebo pprav pokrmu podezelch z toho, e nevyhovuj poadavkm na zdravotn nezvadnost a istotu stanovenm zvltnmi prvnmi pedpisy23) nebo rozhodnutm orgnu ochrany veejnho zdrav; mohou rozhodnutm zakzat pouvn ltky, suroviny, polotovaru nebo potraviny urench k vrob nebo pprav pokrmu, pokud nevyhovuj poadavkm na zdravotn nezvadnost, jakost, istotu a znaen, stanovenm zvltnmi prvnmi pedpisy23) nebo rozhodnutm orgnu ochrany veejnho zdrav, nebo nejsou za stanovench podmnek skladovny, jako i nadit proveden sanitace nebo zmnu technologickho postupu vroby nebo ppravy pokrmu,
  14. mohou stanovit odchyln zpsob zachzen s prdlem ze zdravotnickho zazen nebo stavu sociln pe, je-li to nezbytn pro zamezen vzniku a en infeknch onemocnn,
  15. mohou uloit uren a men faktor ivotnch a pracovnch podmnek ke zjitn, zda nen ohroeno veejn zdrav nebo uren piny pokozen zdrav,
  16. mohou uloit zajitn zpracovn hodnocen zdravotnch rizik osob, jej innost je nebo me bt zdrojem takovho rizika,
  1. mohou rozhodnout o zastaven nebo omezen uvn stavby nebo provozovny, je-li v dsledku poruen povinnost stanovench tmto zkonem bezprostedn ohroeno veejn zdrav, a to do doby odstrann zvad,
  2. mohou nadit k ochran zdrav zamstnance nebo osoby uveden v 43 proveden opaten k omezen rizik plynoucch z fyziklnch, mikroklimatickch, chemickch nebo biologickch faktor pracovnch podmnek, fyzick nebo duevn zte a ze souvisejcch pracovnch podmnek; mohou nadit zmnu opaten pijatch zamstnavatelem podle zvltnho prvnho pedpisu k ochran zdrav pi prci,
  3. mohou k ochran zdrav zamstnavateli stanovit psnj nejvy ppustn hodnoty kodlivch faktor pracovnch podmnek, ne stanov zvltn prvn pedpisy, vyskytuje-li se na pracoviti souasn vce kodlivch faktor, pi vysokm fyzickm zaten zamstnanc vystavench na pracoviti psoben kodlivch faktor, pi pekraovn limitnch hodnot biologickch expozinch test, nebo pokud to je teba s ohledem na ochranu zdrav mladistvch zamstnanc, student, spolupracujcch mladistvch rodinnch pslunk nebo k na vukovch pracovitch,
  4. zjitn, e pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k jejich vrob i pprav nebo epidemiologicky rizikov potraviny48) nevyhovuj poadavkm stanovenm prvnmi pedpisy nebo na zklad prvnch pedpis vydanm rozhodnutm nebo opatenm orgnu ochrany veejnho zdrav, je mohou na mst znehodnotit nebo nadit jejich znehodnocen i likvidaci, a to na nklad kontrolovan osoby, kter je povinna zpsob a proveden znehodnocen nebo likvidace orgnu ochrany veejnho zdrav prokzat,
  5. mohou nadit z protiepidemickch dvod nebo ke zjitn zdravotnho stavu fyzickch osob vykonvajcch innosti epidemiologicky zvan lkask prohldky a potebn laboratorn a jin vyeten nutn k pedchzen vzniku a en infeknch onemocnn,
  6. k pedchzen ohroen zdrav v souvislosti s vykonvanou prac mohou, jde-li o vkon rizikovch prac, zamstnavateli nebo osob uveden v 43 nadit mimodn lkask preventivn prohldky a upravit zpsob a rozsah sledovn zte organismu faktory pracovnch podmnek; mimodn lkask preventivn prohldky pracovnk se zdroji ionizujcho zen kategorie A stanov pslun orgn ochrany veejnho zdrav za podmnek upravench zvltnm prvnm pedpisem,33a)
  1. nadit fyzick osob, kter vyluuje choroboplodn zrodky, ale nen nosiem podle 53 odst. 1, opaten v rozsahu podle 53 odst. 1 psm. a) a c), s vjimkou len.

(2) V ppadech podle odstavce 1 psm. b), e), g), h), l) a r) je kontrolovan osoba50) povinna informovat pslun orgn ochrany veejnho zdrav o odstrann zvady a pedloit dkaz o dodrovn povinnost stanovench prvnmi pedpisy nebo uloench na jejich zklad rozhodnutm pslunho orgnu ochrany veejnho zdrav. Pro ely tohoto dkazu me kontrolovan osoba men a laboratorn vyeten provst jen prostednictvm dritele autorizace ( 83c), dritele osvden o akreditaci4a) nebo osoby, kter m osvden o dodrovn zsad sprvn laboratorn praxe30) pro pslun obor men a vyetovn, je-li pro pslun obor men a vyetovn autorizace, akreditace i vydn osvden prvnmi pedpisy upraveno, pokud nen sama takto kvalifikovan.

(3) Pro opaten podle odstavce 1 psm. u) neplat sprvn d. Toto opaten oznm orgn ochrany veejnho zdrav stn kontrolovan osob a uin o nm psemn zpis. Nesouhlas-li kontrolovan osoba s uloenm opatenm, me proti nmu podat nmitky, kter uvede v zpisu nebo je me podat psemn nejpozdji do 3 dn ode dne sepsn zpisu. Podan nmitky nemaj odkladn inek. O podanch nmitkch rozhodne bezodkladn editel pslunho orgnu ochrany veejnho zdrav. Jsou-li pro to dvody, nmitkm vyhov; jinak nmitky zamtne a opaten potvrd. Psemn vyhotoven rozhodnut o nmitkch se doruuje kontrolovan osob. Proti tomuto rozhodnut nelze podat odvoln.

(4) Sttn zdravotn dozor vykonvaj krajsk hygienick stanice podle kontrolnch pln, kter uruj priority innosti na tomto seku ochrany veejnho zdrav.
------------------------------------------------------------------
4a) Zkon . 22/1997 Sb., o technickch poadavcch na vrobky a o zmn a doplnn nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis.
23) Napklad zkon . 110/1997 Sb., ve znn pozdjch pedpis, zkon . 166/1999 Sb., o veterinrn pi a o zmn souvisejcch zkon (veterinrn zkon), ve znn pozdjch pedpis.
26a) Zkon . 102/2001 Sb., o obecn bezpenosti vrobk a o zmn nkterch zkon (zkon o obecn bezpenosti vrobk), ve znn zkona . 146/2002 Sb.
30) Zkon . 157/1998 Sb., o chemickch ltkch a ppravcch a o zmn nkterch dalch zkon, ve znn pozdjch pedpis.
Vyhlka . 305/1998 Sb., kterou se stanov zsady sprvn laboratorn praxe, postup pi ovovn jejich dodrovn, postup pi vydvn osvden a postup kontroly dodrovn zsad sprvn laboratorn praxe (zsady sprvn laboratorn praxe).
33a) Zkon . 18/1997 Sb., o mrovm vyuvn jadern energie a ionizujcho zen (atomov zkon) a o zmn a doplnn nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis.
48) 16 psm. a) bod 3 zkona . 110/1997 Sb.
50) Zkon . 552/1991 Sb., o sttn kontrole, ve znn pozdjch pedpis.

ODDL 2
Prvn pedpisy v oblasti ochrany veejnho zdrav

85

(1) Mimodn opaten pi epidemii a nebezpe jejho vzniku a dle mimodn opaten k ochran zdrav fyzickch osob pi vskytu nebezpench26a) a z nebezpenosti podezelch vrobk a nejakostnch a z poruen jakosti podezelch vod, pi ivelnch pohromch a jinch mimodnch udlostech a jejich ukonen vetn uvolnn vrobk na trh nebo do obhu lze stanovit pro sprvn obvod krajsk hygienick stanice nebo jeho st prvnm pedpisem krajsk hygienick stanice. Prvnm pedpisem krajsk hygienick stanice lze k ochran veejnho zdrav nadit t proveden velkoplon (zem obce nebo mstsk sti) speciln ochrann dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

(2) Krajsk hygienick stanice informuje o zmru vydat prvn pedpis podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictv.

(3) Prvn pedpisy podle odstavce 1 se oznauj nzvem nazen krajsk hygienick stanice. Nazen krajsk hygienick stanice mus bt vyhleno. Vyhlen se provede tak, e se nazen vyvs na edn desce krajsk hygienick stanice na dobu nejmn 15 dn. Dnem vyhlen je prvn den jeho vyven na edn desce krajsk hygienick stanice. Tento zpsob vyhlen je podmnkou platnosti nazen krajsk hygienick stanice. Nazen nabv innosti patnctm dnem nsledujcm po dni jeho vyhlen, pokud v nm nen stanoveno jinak.

(4) Nazen krajsk hygienick stanice jsou krom toho povinny vyvsit na sv edn desce obce uren v nazen.
------------------------------------------------------------------
26a) Zkon . 102/2001 Sb., o obecn bezpenosti vrobk a o zmn nkterch zkon (zkon o obecn bezpenosti vrobk), ve znn zkona . 146/2002 Sb.

ODDL 4
Oprvnn a povinnosti zamstnanc orgn ochrany veejnho zdrav a povinnosti kontrolovanch osob

88

(1) Zamstnanci orgn ochrany veejnho zdrav se pi plnn kol orgn ochrany veejnho zdrav a vkonu oprvnn podle tohoto zkona a zvltnch prvnch pedpis prokazuj sluebnm prkazem, jeho vzor uprav provdc prvn pedpis. Sluebn prkaz je u zamstnanc orgn ochrany veejnho zdrav povench vkonem sttnho zdravotnho dozoru dokladem o poven k tto kontroln innosti. Pokud hroz en nkazy, zven vskyt penae infeknch onemocnn a kodlivch nebo epidemiologicky vznamnch lenovc, hlodavc a dalch ivoich a ke zjitn ohniska nkazy, k nazen, proveden a kontrole protiepidemickch opaten mohou v mimodnch ppadech hodnch zvltnho zetele vstupovat do obydl fyzickch osob. Fyzick osoby jsou povinny jim tento vstup umonit a strpt i provst opaten nazen podle tohoto zkona k zamezen vzniku a en infeknch onemocnn.

(2) Zamstnanci orgn ochrany veejnho zdrav mohou po pedloen sluebnho prkazu vykonat sttn zdravotn dozor v provozovn, v jin stavb nebo zazen (dle jen "provozovna"), je-li pi zahjen jeho vkonu ptomna kontrolovan osoba,50) zamstnanec kontrolovan osoby, len jejho statutrnho orgnu, spolupracujc rodinn pslunk nebo jin fyzick osoba, kter vykonv nebo zabezpeuje innost, kter je pedmtem innosti kontrolovan osoby. Fyzickou osobu uvedenou ve vt prvn zamstnanec orgnu ochrany veejnho zdrav seznm s obsahem protokolu o kontrolnm zjitn a ped j jeho stejnopis. Seznmen s protokolem a jeho pevzet potvrzuje fyzick osoba podpisem protokolu o kontrolnm zjitn. Odmtne-li fyzick osoba seznmit se s kontrolnm zjitnm nebo toto seznmen potvrdit, vyzna se tyto skutenosti v protokolu. V ostatnch ppadech vkonu sttnho zdravotnho dozoru zamstnanec orgnu ochrany veejnho zdrav oznm kontrolovan osob vykonn sttnho zdravotnho dozoru po jeho skonen, ped j protokol o kontrolnm zjitn a seznm ji s vsledky kontroly; takto postupuje orgn ochrany veejnho zdrav i pi vkonu sttnho zdravotnho dozoru nad dodrovnm hygienickch limit hluku, vibrac a neionizujcho zen, a to i v ppad, kdy je vykonvn v provozovn. Pi vkonu sttnho zdravotnho dozoru jsou zamstnanci orgn ochrany veejnho zdrav oprvnni ovovat podle osobnch doklad (obansk prkaz nebo cestovn pas) totonost fyzickch osob uvedench ve vt prvn. Fyzick osoby jsou povinny pro tyto ely zamstnancm ochrany veejnho zdrav osobn doklad pedloit. K oven podmnek vzniku onemocnn pro ely posuzovn nemoc z povoln jsou zamstnanci orgnu ochrany veejnho zdrav oprvnni vstupovat do provozoven.

(3) Zamstnanci orgn ochrany veejnho zdrav jsou pi vkonu sttnho zdravotnho dozoru a pi plnn dalch kol podle tohoto zkona a zvltnch prvnch pedpis dle oprvnni

 1. provdt men a odebrat materil a vzorky potebn pro plnn kol orgnu ochrany veejnho zdrav; o provedenm odbru vzork a men poizuj protokol,
 2. poizovat obrazovou dokumentaci o zjitnch skutenostech,
 3. nahlet do doklad, dalch psemnost a zznam dat, init si z nich vpisy a poadovat psemn nebo stn vysvtlen,
 4. v rozsahu nezbytnm pro vkon zkonem stanovench oprvnn nahlet do zdravotnick dokumentace veden zdravotnickmi zazenmi vetn zdravotnick dokumentace zamstnanc veden zazenm vykonvajcm zvodn preventivn pi a init si z n vpisy.

(4) Protokoly o kontrolnm zjitn,50) odbru vzork a men, vpisy i kopie z psemnost a zznam dat a obrazov dokumentace, je-li pozena, jsou dokladem o kontrolnm zjitn. Proti protokolu o kontrolnm zjitn me fyzick osoba uveden v 88 odst. 2 vt prvn podat nmitky ve lht do 3 dn ode dne seznmen s protokolem; jde-li vak o kontroln zjitn ve vci bezpenosti vrobk a jakosti vod, me tato fyzick osoba podat nmitky pouze pmo do protokolu. O nmitkch rozhoduje editel pslunho orgnu ochrany veejnho zdrav. Jsou-li pro to dvody, nmitkm vyhov, jinak nmitky zamtne. Proti rozhodnut o nmitkch nelze podat odvoln.

(5) Pokud nen v odstavcch 1 a 4 stanoveno jinak, maj kontrolovan osoby povinnosti a zamstnanci orgn ochrany veejnho zdrav, vykonvajc sttn zdravotn dozor, oprvnn a povinnosti podle zvltnho prvnho pedpisu.50)

(6) Zamstnanci orgn ochrany veejnho zdrav jsou oprvnni pizvat k asti na plnn kol podle tohoto zkona a zvltnch prvnch pedpis zamstnance zdravotnho stavu, poppad jin odborn zpsobil osoby. Tito zamstnanci zdravotnho stavu a jin odborn zpsobil osoby maj prva a povinnosti kontrolnch zamstnanc, a to v rozsahu poven danho jim pslunm orgnem ochrany veejnho zdrav. Kontrolovan osoby jsou povinny umonit jim vkon oprvnn v rozsahu poven. Zamstnance zdravotnho stavu a jin odborn zpsobil osoby nelze povit oprvnnm ukldat opaten nebo sankce podle tohoto zkona nebo zvltnch prvnch pedpis. Zamstnanci Sttnho zdravotnho stavu, zdravotnch stav, jako i zamstnanci jin odborn zpsobil osoby jsou povinni zachovvat mlenlivost o individulnch dajch vztahujcch se k fyzickm osobm a o obchodnm tajemstv, o kterch se pi postupu podle tohoto zkona dozvdli.
------------------------------------------------------------------
7) Zkon . 22/1997 Sb., ve znn zkona . 71/2000 Sb.
30) Zkon . 157/1998 Sb., o chemickch ltkch a ppravcch a o zmn nkterch dalch zkon, ve znn pozdjch pedpis.
Vyhlka . 305/1998 Sb., kterou se stanov zsady sprvn laboratorn praxe, postup pi ovovn jejich dodrovn, postup pi vydvn osvden a postup kontroly dodrovn zsad sprvn laboratorn praxe (zsady sprvn laboratorn praxe).
50) Zkon . 552/1991 Sb., o sttn kontrole, ve znn pozdjch pedpis.

90

Vstupn do budov, provozoven, mstnost, objekt a zazen pi plnn kol v ochran veejnho zdrav a nklady na pozen a pedn protokol podle 4 odst. 1 a 6 odst. 3 psm. b) orgny ochrany veejnho zdrav nehrad. Za kontroln vzorky vrobku odebran pro ely sttnho zdravotnho dozoru, s vjimkou vzork vody a vzork psku z pskovi, zaplat orgn ochrany veejnho zdrav kontrolovan osob50) stku ve vi ceny, za kterou kontrolovan osoba vrobek bn na trhu prodv, nebo za kterou vrobek podila,53a) pokud o nhradu pod ve lht do 6 msc ode dne, kdy byla seznmena se skutenost, e vrobek splnil poadavky stanoven prvnmi pedpisy, rozhodnutm nebo opatenm orgnu ochrany veejnho zdrav. stku ve vi ceny vak orgn ochrany veejnho zdrav neposkytne, jde-li o vrobek, kter nespluje poadavky stanoven prvnmi pedpisy, rozhodnutm nebo opatenm orgnu ochrany veejnho zdrav.
------------------------------------------------------------------
50) Zkon . 552/1991 Sb., o sttn kontrole, ve znn pozdjch pedpis.
53a) Zkon . 526/1990 Sb., o cench, ve znn pozdjch pedpis.