Tato verze stránek není udržována


VYHLKA 106/2001 Sb.

ze dne 2. bezna 2001

o hygienickch poadavcch na zotavovac akce pro dti,

ve znn vyhlky . 148/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictv stanov podle 108 odst. 1 zkona . 258/2000 Sb., o ochran veejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkon, (dle jen ″zkon″) k proveden 8 odst. 2, 23 odst. 3 a 24 odst. 1 psm. d) zkona:

1
Pedmt pravy

Tato vyhlka upravuje hygienick poadavky na umstn, prostorov podmnky, ubytovn, osvtlen, vybaven a klid, zsobovn vodou, odstraovn odpadk a splakovch vod, stravovn a reim dne zotavovacch akc. Dle tato vyhlka upravuje v ploze . 1 skupiny potravin, kter nelze na zotavovacch akcch pro dti podvat ani pouvat k pprav pokrm, a podmnky pro pouit nkterch potravin, v ploze . 2 npl kurzu prvn pomoci pro zdravotnka zotavovacch akc a kol v prod, v ploze . 3 vzor posudku o zdravotn zpsobilosti dtte k asti na zotavovac akci a kole v prod a v ploze . 4 minimln rozsah vybaven lkrniky pro zotavovac akce pro dti a pro koly v prod.

2
Umstn

 1. Stavby vyuvan pro podn zotavovacch akc a zazen typu stanovch tbor, jejich soust stavby zpravidla nejsou, (dle jen ″stanov tbory″) se umsuj mimo zem, kde lze pedpokldat zneitn ovzdu nad stanoven limity1) a pekroen hygienickho limitu hluku pro chrnn venkovn prostor.2) Stanov tbory se podaj jako stl nebo putovn. K pozemku, na kterm je umstna zotavovac akce, s vjimkou putovnch tbor, mus vst pstupov cesta.
 2. Zvltn prvn pedpis, kter stanov poadavky na stavby, nen touto vyhlkou doten.3)

3
Prostorov podmnky

 1. Zotavovac akce se podaj ve stavbch nebo ve stanech. Stavby vyuvan pro podn zotavovacch akc pro dti s omezenm schopnost pohybu a orientace mus bt v souladu s poadavky zvltnho prvnho pedpisu.4)
 2. Stany uren pro ubytovn dt mus mt pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostory pro span mus bt izolovny od zem proti vlhku a chladu a prostory pro uloen osobnch vc mus bt izolovan proti vlhku.
 3. Hygienick poadavky na provozovny stravovacch slueb stanov zvltn prvn pedpis.5) Ve stanovch tborech se prostory pro stravovn, ktermi me bt napklad psteek nebo velk stan, skldaj z jdelny, kuchyn, umvrny ndob a skladovacho prostoru. Tyto prostory, s vjimkou ohnit, mus bt vdy zasteen a zabezpeen ped nepznivmi zevnmi vlivy. V kuchynch nesm dochzet ke ken provozu5). Mus bt zajitn dostatek pracovnch ploch. Ltky, suroviny, polotovary a potraviny (dle jen ″potraviny″) mus bt skladovny za podmnek stanovench vrobcem nebo zvltnm prvnm pedpisem.6) Skladovan potraviny se nesmj ovlivovat navzjem a nesmj bt negativn ovlivovny zevnmi vlivy. Samostatn pracovn plochy, ktermi mohou bt i desky z materilu vhodnho pro styk s potravinami, mus bt oznaeny a mus bt rzn pro prci s tepeln neopracovanou potravinou a tepeln opracovanm pokrmem. Myt kuchyskho a jdelnho ndob mus bt oddleno; toto ndob lze mt jen v pitn vod. Ve stavbch, v nich se stravovn zajiuje jen po dobu konn zotavovacch akc, mus bt dodreny alespo ve uveden poadavky stanoven pro stanov tbory.
 4. Umvrny ve stavbch uvaj dti oddlen podle pohlav. V umvrn mus bt na 5 dt jedno umyvadlo s tekouc vodou a odtokem nebo jeden vtokov kohout s odvodem pouit vody mimo msto osobn oisty a na 30 dt nejmn jedna sprchov rice. U stanovch tbor se zizuje na 5 dt jeden vtokov kohout s odvodem pouit vody mimo msto osobn oisty. U stanovch tbor lze zajistit denn umvn dt pmo ve vodotei, kter odpovd hygienickm limitm ukazatel jakosti vody ke koupn.7) Na vech zotavovacch akcch mus bt zajitna monost koupn nebo osprchovn v tepl vod alespo jednou za tden. Koupn nebo osprchovn v tepl vod lze nahradit pouitm sauny, pokud to zdravotn stav dtte dovol.
 5. Zchody uvaj dti vdy oddlen podle pohlav. Do potu 20 dt se zizuj dva zchody, na kadch dalch 20 dt jeden dal zchod. V blzkost zchod mus bt monost umt si ruce v tekouc vod. Such zchody mus zajiovat intimitu a mus se denn zasypvat zeminou nebo jinm prodnm sypkm materilem. Ped oputnm tboit se such zchody zasypou zeminou a ozna, pokud nejde o zchody umstn na jmce.
 6. Ve stavbch se oetovna a izolace zizuj v samostatnch mstnostech vybavench umvyvadlem s tekouc pitnou vodou a s monost vytpn a pouvn tepl vody. Izolace mus mt svj vlastn zchod. Izolace ani oetovna nesmj bt vybaveny patrovmi lky ani nesmj bt pouity k jinm elm. Na 30 dt se zizuje jedno lko. Ve stanovch tborech se oetovna a izolace umsuj ve vylennch stanech. Lky a zdravotnick dokumentace astnk zotavovac akce mus bt umstny tak, aby k nim nemly voln pstup dti ani jin nepovolan osoby.

4
Ubytovn, osvtlen, vybaven a klid

 1. Ubytovn dt se zajiuje oddlen podle pohlav. Osoby inn pi zotavovac akci jako dozor se ubytuj v bezprostedn blzkosti dt. Zdravotnk se ubytuje v bezprostedn blzkosti oetovny s izolac, ppadn v blzkosti nemocnch.
 2. Prostory ve stavbch mus bt such, s pirozenm vtrnm a osvtlenm.3) Plocha na jedno dt mus bt 2,5 m2. Ve stavbch i stanech mus poet ubytovanch dt splovat podmnku zachovn prostoru pro uloen osobnch vc a monost pohybu mezi jednotlivmi lky.
 3. Patrov lka lze pout pro dti star 10 let. Horn lko mus bt bezpen pstupn a vybaven zbranou proti pdu, jako i nepropustnou podlokou pod matrac.
 4. Vmna lonho prdla mus bt provedena vdy ped pouitm lka jinm dttem a dle po zneitn. Manipulace s lonm prdlem pi vskytu infeknho onemocnn me provdt pouze zdravotnk. ist a pouit lon prdlo mus bt skladovno oddlen.
 5. V prbhu zotavovac akce mus bt provdn denn klid vech prostor. Dennho klidu se mohou astnit i dti pod vedenm osob innch pi zotavovac akci. Dti vak nesmj provdt klid zchod.
 6. Ped zahjenm zotavovac akce, mezi jejmi jednotlivmi bhy a po ukonen zotavovac akce mus bt proveden klid vech prostor vetn pozemku.

5
Zsobovn vodou

 1. Zotavovac akce mus bt zabezpeena takovm mnostvm pitn vody,8) aby j byl dostatek alespo k pit, itn zub, vaen, myt ndob, itn pracovnch ploch v kuchyni a k provozu oetovny a izolace.
 2. Pitn voda mus odpovdat hygienickmpoadavkm stanovenm zvltnm prvnm pedpisem.8) Zotavovac akce se pednostn zsobuj pitnou vodou z veejnho vodovodu nebo z veejn studny oznaen jako zdroj pitn vody. K ppadnmu donen nebo dovozu pitn vody mus bt pouity pouze uzaven ndoby zhotoven z materil urench k pmmu styku s pitnou vodou a vylenn k tomuto elu. Oznaen ndoby s dovenou nebo donenou pitnou vodou mus bt ukldny na chladnm a stinnm mst.
 3. K elm osobn hygieny, s vjimkou itn zub, a k klidu lze pouvat vodu vyhovujc hygienickm limitm ukazatel vody ke koupn ve voln prod.7)

6
Odstraovn odpadk a nakldn se splakovmi odpadnmi vodami

 1. S odpady je mono nakldat a zachzet jen za podmnek stanovench zvltnmi prvnmi pedpisy.10) Pevn odpady mus bt ukldny do uzavratelnch ndob nebo do jednorzovch plastovch obal. Mohou bt pouity jen takov ndoby, kter lze snadno istit a dezinfikovat.
 2. S odpadnmi vodami a s ltkami kodlivmi vodm je mon nakldat a zachzet jen za podmnek stanovench zvltnmi prvnmi pedpisy.11)

7
Stravovn

 1. Denn mus bt pro dti na zotavovac akci zajitna sndan, pesndvka, obd, svaina a veee. Pi innostech mimo prostor zotavovac akce lze slouit vdej sndan s pesndvkou a obda se svainou. Soust sndan mus bt tepl npoj. Jedno z hlavnch jdel mus bt tepl. Strava podvan dtem mus odpovdat jejich vku a fyzick zti. Na sestavovn jdelnho lstku se podl zdravotnk.
 2. Npoje mus bt pro astnky zotavovac akce k dispozici po cel den. Uchovvaj se v krytch ndobch s vpustnm kohoutem nebo se rozlvaj pmo z originlnch balen.
 3. Dti se mohou podlet na pprav stravy jen ped jejm tepelnm zpracovnm a pi pomocnch pracch. Na tborech do padesti astnk se mohou dti podlet na cel pprav stravy a jejm vdeji, jsou-li pod dozorem osoby inn pi stravovn a jsou-li dodreny zsady osobn a provozn hygieny stanoven zvltnm prvnm pedpisem.5) Zdravotn stav dt, kter se podlej na pprav stravy, mus bt posouzen zdravotnkem.
 4. Na putovnch tborech a jinch podobnch akcch pro dti12) se dti a osoby inn pi zotavovac akci stravuj v provozovnch stravovacch slueb nebo si stravu pipravuj samy zpsobem zaruujcm zdravotn nezvadnost podvanch pokrm. Stavba uvan pi jin podobn akci pro dti12), v n se stravovn zajiuje jen po dobu konn takov akce, vak mus splovat poadavky podle 3 odst. 3.
 5. Bhem zotavovac akce nesm bt podvny ani k pprav pokrm pouvny potraviny stanoven v ploze . 1 k tto vyhlce. V ploze . 1 jsou dle stanoveny podmnky, za kterch lze nkter potraviny podvat nebo pouvat.
 6. I pokud je stravovn zajitno prostednictvm provozoven stravovacch slueb, mus bt zajitno splnn poadavk upravench v odstavcch 1 a 5.

8
Reim dne

 1. V reimu dne mus byt pevn vymezena doba pro spnek, osobn hygienu a stravovn. Doba vymezen pro spnek mus init nejmn 9 hodin s vjimkou noci, kdy se pod non hra. Reim dne mus odpovdat vku a zdravotnmu stavu dt.
 2. Fyzick a psychick zt dt mus bt pimen jejich vku, schopnostem a monostem. Pi soustavn fyzick zti dt v prvnch dvou dnech zotavovac akce mus bt tet den vyhrazen odpoinku. V putovnch tborech se stanov den odpoinku s pihldnutm k tlesn zdatnosti a aktulnmu zdravotnmu stavu dt. Pesuny putovnch tbor se mohou provdt pouze za dennho svtla.
 3. Osoby inn pi zotavovac akci jako dozor prbn kontroluj obleen, obuv a lkoviny dt, aby byly chrnny ped provlhnutm a nedochzelo k prochladnut dt. Dle kontroluj, zda dti dodruj osobn hygienu.
 4. Koupn dt v prod mus bt pizpsobeno poas, fyzick zdatnosti dt a jejich plaveckm schopnostem. Dti se mohou koupat jen za dohledu osoby inn pi zotavovac akci jako dozor. Dohled me vykonvat jen osoba, kter je schopna poskytnout zchranu tonoucmu. Koupat se dti smj nejdve 1 hodinu po hlavnm jdle nebo po intenzivnm cvien.
 5. Pi zotavovacch akcch zamench na zimn sporty nesm vcvik nebo jin soustavn fyzick zt dt peshnout 6 hodin denn, s vjimkou dne, kdy se pod celodenn vlet. Vcvik nebo jin soustavn fyzick zt dt do 12 let mus bt nejpozdji po 90 minutch perueny alespo patnctiminutovou pestvkou.

9
Zvren ustanoven

Zruuj se:

 1. Vyhlka Ministerstva zdravotnictv a socilnch vc esk republiky . 185/1990 Sb., o zotavovacch a jinch podobnch akcch pro dti a dorost.
 2. Vyhlka Ministerstva zdravotnictv esk republiky . 445/1992 Sb., kterou se mn a dopluje vyhlka Ministerstva zdravotnictv a socilnch vc esk republiky . 185/1990 Sb., o zotavovacch a jinch podobnch akcch pro dti a dorost.

10
innost

Tato vyhlka nabv innosti dnem vyhlen.

Ministr: prof. MUDr. Fier, CSc. v. r.

Poznmky:

 1. Opaten Federlnho vboru pro ivotn prosted o ochran ovzdu ped zneiujcmi ltkami OP 31/91 uveejnn v stce 84/1991 Sb., ve znn vyhlky . 122/1995 Sb. a vyhlky . 117/1997 Sb.
 2. 30 zkona . 258/2000 Sb.
 3. Vyhlka . 137/1998 Sb., o obecnch technickch poadavcch na vstavbu.
 4. Vyhlka . 369/2001 Sb., o obecnch technickch poadavcch zabezpeujcch uvn staveb osobami s omezenou schopnost pohybu a orientace.
 5. Vyhlka . 137/2004 Sb., o hygienickch poadavcch na stravovac sluby a o zsadch osobn a provozn hygieny pi innostech epidemiologicky zvanch.
 6. Zkon . 110/1997 Sb., o potravinch a tabkovch vrobcch a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis
 7. Vyhlka . 135/2004 Sb., kterou se stanov hygienick poadavky na koupalit, sauny a hygienick limity psku v pskovitch venkovnch hracch ploch.
 8. 3 odst. 1 zkona . 258/2000 Sb., ve znn zkona . 274/2003 Sb.
 9. Vyhlka . 376/2000 Sb., kterou se stanov poadavky na pitnou vodu a rozsah a etnost jej kontroly.
 10. 2 psm. b) vyhlky . 376/2000 Sb.
 11. Zkon . 125/1997 Sb., o odpadech, ve znn zkona . 167/1998 Sb., zkona . 352/1999 Sb., zkona . 37/2000 Sb. a zkona . 132/2000 Sb.
 12. Zkon . 138/1973 Sb., o vodch (vodn zkon), ve znn zkona . 425/1990 Sb., zkona . 114/1995 Sb., zkona . 14/1998 Sb. a zkona . 58/1998 Sb.
 13. 12 zkona . 258/2000 Sb.
 14. 9 vyhlky . 328/1997 Sb., kterou se provd 18 psm. a), d), h), i), j) a k) zkona . 110/1997 Sb., o potravinch a tabkovch vrobcch a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, pro mlko a mln vrobky, zmrzliny a mraen krmy a jedl tuky a oleje, ve znn vyhlky . 347/1999 Sb. a vyhlky . 90/2000 Sb.
 15. Vyhlka . 327/1997 Sb., kterou se provd 18 psm. a), d), h), i), j) a k) zkona . 110/1997 Sb., o potravinch a tabkovch vrobcch a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, pro maso, masn vrobky, ryby, ostatn vodn ivoichy a vrobky z nich, vejce a vrobky z nich, ve znn vyhlky . 89/2000 Sb.
 16. 2 psm. e) a f) vyhlky . 107/2001 Sb.
 17. 2 psm. a) vyhlky . 376/2000 Sb.
 18. Vyhlka . 292/1997 Sb., o poadavcch na zdravotn nezvadnost balench vod a o zpsobu jejich pravy, ve znn pozdjch pedpis.

Ploha . 1 k vyhlce . 106/2001 Sb.

Skupiny potravin, kter nelze podvat ani pouvat k pprav pokrm,a podmnky pro pouit nkterch potravin

1. Na zotavovacch akcch pro dti a na kolch v prod nelze podvat tyto potraviny:

 1. mlko a mln vrobky z mlkrensky neoetenho mlka (mimo trn s),13)
 2. zmrzlinu vlastn vroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinovho balen,13)
 3. tepeln neopracovan masn vrobky,14)
 4. tepeln neopracovan vejce a vrobky z nich14)
 5. nedostaten tepeln opracovan vejce a pokrmy z nich,14)
 6. majonzu vlastn vroby a vrobky z n.14)

2. Na stanovch tborech, kde nelze dodret poadavky na vrobu a skladovn pokrm, upraven zvltnm prvnm pedpisem,5) mus bt dodreny tyto hygienick poadavky:

 1. tepl a studen pokrmy15) mus bt zpracovny ze zdravotn nezvadnch potravin a mus bt zkonzumovny bezprostedn po dohotoven,
 2. k pprav pokrm (vetn npoj) z instantnch ppravk sm bt pouita jen pitn voda ze zdroje pro veejn zsobovn16) nebo voda balen,17)
 3. potraviny, kter nelze skladovat podle podmnek vrobce nebo poadavk zvltnho prvnho pedpisu,6) mus bt bezprostedn po zakoupen tepeln zpracovny (napklad zmrazen zelenina, maso) nebo ihned vydny ke konzumaci.

Ploha . 2 k vyhlce . 106/2001 Sb.

Npl kurzu prvn pomoci pro zdravotnka zotavovacch akc a kol v prod

Rozsah kolen

Tma Poet hodin
Teorie Praxe Celkem
1. Zklady stavby a funkce lidskho tla 5 - 5
2. Prvn pomoc - teoretick st 6 - 6
3. Prvn pomoc - praktick st - 15 15
4. Pe o nemocn 2 2 4
5. Zklady zdravotnick dokumentace 1 - 1
6. Prva a povinnosti zdravotnk zotavovacch akc 1 - 1
7. Hygiena a epidemiologie 4 - 4
8. Zklady zchrany tonoucch 1 2 3
Celkem 20 19 39

Obsah kolen

1. Zklady stavby a funkce lidskho tla

1.1. Stavba a funkce lidskho tla

1.2. Pohybov stroj

1.3. Krevn obh, krev

1.4. Trvc stroj

1.5. Dchac stroj

1.6. Vyluovac stroj

1.7. Kon stroj

1.8. Pohlavn systm mu a en

1.9. Smyslov stroj

1.10. Nervov stroj

1.11. Ltkov zen organismu

2. Prvn pomoc - teoretick st

2.1. Druhy zdravotnick prvn pomoci:

2.1.1. prvn pomoc

2.1.2. prvn lkask pomoc

2.1.3. odborn lkask pomoc

2.1.4. specializovan lkask pomoc

2.1.5. technick prvn pomoc

2.1.6. transport rannho

2.2. Zkladn druhy zdravotnickho tdn:

2.2.1. indikan

2.2.2. mstn, odsunov

2.2.3. prognostick

2.3. Prevence raz:

2.3.1. pi sportovn a zjmov innosti, v doprav a v ternu

2.3.2. vazba na vkov zvltnosti dt

2.4. Poskytovn prvn pomoci:

2.4.1.prvoad zdravotnick koly (krvcen, velk ztrta krve, dechov a obhov selhn, protiokov opaten)

2.4.2. raz elektrickm proudem

2.4.3. tonut

2.4.4. bezvdom

2.4.5. keov stavy a intoxikace

2.4.6. porann vnitnch orgn, mozkoleben porann, porann hrudnku a bicha

2.4.7. porann pohybovho stroj

2.4.8. nhl bolesti bicha a hrudnku

2.4.9. alergick reakce

2.4.10. rny, tepeln pokozen, pokozen z chladu, poleptn

2.4.11. ok

2.5. Zsady poskytovn prvn pomoci ve ztench podmnkch (v noci, za det, apod.)

2.6. Zsady poskytovn prvn pomoci s improvizovanmi prostedky

3. Prvn pomoc - praktick st

3.1. Ncvik kardiopulmonln resuscitace jednm a dvma zachrnci na resuscitanm fantomu

3.2. Prce s obvazovmi materily podle druhu materilu:

3.2.1. tkov, obinadlov, z prunch materil, z nepilnavch materil

3.2.2. hotov obvazy . 1, 2, 3, 4, obvaz na popleniny balek

3.3. Prce s obvazovmi materily podle elu:

3.3.1. kryc, tlakov, poloprodyn, znehybujc, improvizace

3.3.2. ncvik obvazov techniky za pouit klasickch materil a improvizace

3.4. Manipulace, polohovn a transport:

3.4.1. polohovn rannch podle charakteru porann vetn ncviku pslunch postup

3.4.2. ncvik manipulace rannho jednm a vce zachrnci

3.4.3. zpsoby naloen rannch na rzn druhy transportnch prostedk (vyuit improvizace i typizovanch transportnch prostedk)

3.4.4. zpsoby vyetovn

3.4.5. zsady zdravotnickho transportu (clenost, vasnost, etrnost)

4. Pe o nemocn

4.1. Zdravotnick etika, pstup k nemocnmu

4.2. Zklady psychologie nemocnho

4.3. Sledovn ivotnch funkc a zdravotnho stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevn tlak, vdom, pjem a vdej tekutin)

4.4. prava lka, pe o nemocnho na lku

4.5. Podvn lk, aplikace tepla, chladu, vplachy

4.6. Stravovn nemocnho

4.7. Zsady oetovn nemocnch pi hromadnm vskytu infeknch onemocnn

4.8. Vliv prosted na pacienta

5. Zklady zdravotnick dokumentace

5.1. Evidence bezinfeknosti

5.2. Evidence lkaskch potvrzen

5.3. Evidence zdravotnickch prkaz pracovnk tbora

5.4. Veden zdravotnickho denku

5.5. Prce se zdravotnm a okovacm prkazem (po jeho zaveden)

6. Prva a povinnosti zdravotnk zotavovacch akc

6.1. innost zdravotnk ped odjezdem na tbor

6.2. innost pi odjezdu

6.3. innost pi pjezdu - kontrola podmnek

6.4. Zdravotnick filtr

6.5. Vybaven oetovny

6.6. Izolace

6.7. Spoluprce s patrontnm lkaem

6.8. Povinnosti zdravotnka pi zotavovac akci

7. Hygiena a epidemiologie

7.1. Osobn hygiena, denn reim, vztah organismu a prosted

7.2. Hygiena ivotnho prosted

7.3. Odstraovn odpadnch ltek

7.4. Hygiena vivy (spolenho stravovn)

7.5. Prevence en nkazy:

7.5.1. zsady boje s infeknmi chorobami, opaten pi jejich vskytu, vasn diagnostika, izolace, karantna

7.5.2. nejastj alimentrn nkazy, nkazy vzdunou cestou, transmisivn nkazy, antropozoonzy, kontaktn nkazy, venerick choroby, AIDS, mykzy

8. Zklady zchrany tonoucch

8.1. Rozdly pi tonut ve sladk a slan vod

8.2. Technick prostedky zchrany a jejich pouit

8.3. Zpsoby dopomoci postienm plavcm

8.4. Zchrana tonoucch a poskytnut prvn pomoci ve vod a po dopraven na beh

8.5. Informace o zpsobech a monostech vyhledvn utonulch

8.6. Kardiopulmonln resuscitace se zamenm na postupy pi zchran tonoucch

Ploha . 3 k vyhlce . 106/2001 Sb.

Vzor posudku o zdravotn zpsobilosti dtte k asti na zotavovac akci a kole v prod

Jmno, poppad jmna a pjmen posuzovanho dtte


datum narozen

adresa msta trvalho pobytu nebo jinho pobytu

st A) Posuzovan dt k asti na kole v prod nebo zotavovac akci

a) je zdravotn zpsobil*)

b) nen zdravotn zpsobil*)

c) je zdravotn zpsobil za podmnky (s omezenm)

*)....................

Posudek je platn 12 msc od data jeho vydn, pokud v souvislosti s nemoc v prbhu tto doby nedolo ke zmn zdravotn zpsobilosti.

st B) Potvrzen o tom, e dt

a) se podrobilo stanovenm pravidelnm okovnm ANO - NE

b) je proti nkaze imunn (typ/druh) ....................

c) m trvalou kontraindikaci proti okovn (typ/druh) ....................

d) je alergick na ....................

e) dlouhodob uv lky (typ/druh, dvka) ....................

datum vydn posudku

podpis, jmenovka lkae

raztko zdrav. zazen

Pouen: Proti sti A) tohoto posudku je mono podat podle ustanoven 77 odst. 2 zkona . 20/1966 Sb., o pi o zdrav lidu, ve znn pozdjch pedpis, nvrh na jeho pezkoumn do 15 dn ode dne, kdy se oprvnn osoby dozvdly o jeho obsahu. Nvrh se podv psemn vedoucmu zdravotnickho zazen (pop. lkai provozujcmu zdravotnick zazen vlastnm jmnem), kter posudek vydalo. Pokud vedouc zdravotnickho zazen (pop. lka provozujc zdravotnick zazen vlastnm jmnem) nvrhu nevyhov, pedlo jej jako odvoln odvolacmu orgnu.


Jmno, poppad jmna a pjmen oprvnn osoby

Vztah k dtti

Oprvnn osoba pevzala posudek do vlastnch rukou dne


.....................................................

podpis oprvnn osoby

Posudek byl oprvnn osob do vlastnch rukou doruen dne .............................................

(stvrzuje se piloenou ″doruenkou″)________________

*)Nehodc se krtnte.


Ploha . 4 k vyhlce . 106/2001 Sb.

Minimln rozsah vybaven lkrniky pro zotavovac akce pro dti a pro koly v prod

 1. Liv ppravky (pouze ty, jejich vdej nen vzn na lkask pedpis)
  • tablety nebo pky proti bolestem hlavy, zub (analgetika)
  • tablety nebo pky ke snen zven teploty (antipyretika)
  • tablety proti nevolnosti pi jzd dopravnm prostedkem (antiemetika)
  • ivoin uhl
  • nosn kapky na uvolnn nosnch dchacch prchod (otorinolaryngologika)
  • kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kali (antitusika, expektorancia)
  • kloktadlo pro dezinfekci dutiny stn a pi bolestech hltanu (stomatologika)
  • mast nebo sprej urychlujc hojen nap. poplenin (dexpantenolov sprej)
  • on kapky nebo on mast s dezinfeknm inkem, on voda na vplach o (oftalmologika)
  • mast nebo gel pi potpan hmyzem (lokln antihistaminika)
  • tablety pi systmov alergick reakci (celkov antihistaminika)
  • ppravek k dezinfekci ke a povrchovch ran
  • dezinfekn prostedek na okol rny
  • inertn mast nebo vazelna
 2. Obvazov a jin zdravotnick materil
  • gza hydrofiln skldan kompresy steriln, rzn rozmry
  • nplast na cvce, rzn rozmry
  • rychloobvaz na rny, rzn rozmry
  • obinadlo elastick, rzn rozmry
  • obvaz steriln, rzn rozmry
  • obinadlo krtc pryov
  • tek trojcp
  • vata obvazov a buniit
  • teplomr lkask
  • rouka resuscitan
  • pinzeta anatomick
  • pinzeta chirurgick rovn
  • lopatky lkask devn
  • lkask rukavice pryov
  • rouka PVC 45 x 55 cm
  • dlahy pro fixaci, rzn rozmry
 3. Rzn
  • nky
  • zavrac pendlky, rzn velikosti
  • zznamnk s tukou
  • svtilna/baterka, vetn zdroje