Tato verze stránek není udržována


Duchovno na tborech


Otzky:

modlitba

me svat

duchovn rozhovory

knz na tboe

duchovn etba

kaple v prodZamyslme-li se nad tmito otzkami, vidme, e nen vbec snadn najt jasnou a pesnou odpov pro vechny, kdo se ptaj.Pro vlastn jedeme na przdninov tbor? Za aktivnm odpoinkem.Jak msto by tam mla mt soukrom i spolen modlitba? Modlit se spolen rno, veer, ped jdlem, mt denn mi svatou?Vechno toti zle na tom, kolik je na tboe vcch, pedevm vcch vedoucch. Mnohdy zn odpov vichni nebo tm vichni. Ale podvme-li se na jednotliv spolupracovnky podrobnji, vidme velk rozdly.Jsou tam lid, pro n je modlitba jen odkvn jaksi bsniky ped spanm, po probuzen nebo ped jdlem.

Druz chod do kostela, aby byl v rodin klid a oni se nemuseli hdat. Jinak se nemodl.

Dal dlaj vechny nboensk kony samozejm, protoe si tento ivotn styl pinesli z rodiny.

A dal, pro kter je modlitba nm moc dleitm. A tak bychom mohli pokraovat.Dvme-li se na dti i vedouc na tborech, vidme, e jejich vdomosti o Bohu jsou vtinou chab. Bibli te jen nepatrn menina a informace maj vtinou z hodin nboenstv. Podvan dtskm zpsobem.

Protoe vak mnoz v dospvn nedlaj nic pro dal vzdlvn, vidme na mnoha vedoucch, e odmtaj dtsk informace o Bohu.

A u nemal skupiny lid m lovk pocit, e se ze vech nboenskch vdomost nauili pouze brt Bo jmno nadarmo.Dleit je si uvdomit, e i povahy jednotlivch astnk tbora jsou jin. Meme je rozdlit do 4 skupin.

Prvn jsou ipky. Jsou to lid aktivn, schopn, oteven, odpovdn. ekne-li vedouc, Jdu nosit idle z pzem do slu., oni se hned samozejm pipoj a pomhaj.

Druz jsou plasteliny. Lid, kte vtinou nemaj na nic svj vlastn nzor a pipoj se k vtin. Kak, kdo jde kolem v nich zanech svj otisk.

Tet jsou kravnce. A to vezme z jakkoliv strany, umae se. Jsou to lid, kte stle vid jen negativa a na vechno jen nadvaj. S nim nejsou spokojeni.

A konen tvrt skupina jsou otomani. Lid, kter nic nezajm. Jsou neten, vechno je jim jedno. Nevd, co chtj.Jak jist tute, nejdleitj je ta prvn skupina. Mte-li aspo jednoho takovho vcho vedoucho na tboe, je to fajn a duchovn vci na tboe pjdou bez problm.


Jet vak zle na zpsobu vchovy, kter na tboe praktikujete.

Nkter zpsoby vchovy:
1. Represivn

Je to forma zkaz a pkaz. Kontrolou jejich dodrovn zajistme chod tbora. I modlitba a duchovn vci jsou automaticky soust dennho programu a prost se konaj.
2. Preventivn (Don Bosco)

O tto metod se mete vce dovdt od salesin.
3. Vchova ke svobod

Chci podrobnji nco ct o tto form vchovy, kterou ji lta praktikuji.Bh stvoil lovka jako svobodnho tvora. Modlitba je pak kola, kde se lovk u lsce bez podmnek nebo jinak kde se lovk u jednat jako Bh. Modlitba je neodmyslitelnou soust mho ivotnho stylu.Je otzka, jako toto vdom pedat dl.Pedevm je dleit, dt tomu, kterho vychovvm pocit bezpe. Jsem na tv stran, jsi v m pi. Neboj se. Zkladem vchovy ke svobod je projevit starost o tst milovanho a dt mu jistotu. Mus bt jasn, e nm jde o tst druhho a o jeho osobn rst.Nesml, neprbojn uvtaj, e se starme msto nich. Naopak prbojnm nae neustl starost pjde na nervy.Je proto dleit poznat svho svence. Je teba mu svm ivotem ukazovat, e se me svobodn rozhodnout. Vyadovat po nm rozhodnut. O vem s nm hovoit. Ptt se ho na jeho nzor. Bt ochoten zadit vci nejen tak, jak to vidm j, ale i tak, jak to vid on.A ukzat mu, e nae lska, mj ulechtil vztah k nmu, nen odmna za jeho vkon. Lska je dar, vzva, jsem pi tob. Ty to doke. Vyraz na hranice svch monost.Doke-li to, budu sedt v prvn ad a utleskm si ruce. Nepovede-li se ti to, budu sedt vedle tebe a plakat s tebou. Nebude sm.Tak je teba, aby vedouc il svj ivotn styl vude, i na tboe. Mlad lid odezraj, jak ije vedouc, dospl. Zda to, co k, mysl vn. Zda za tm opravdu stoj.Jak ukzat mladmu lovku vru? Jak ukzat, e kesanstv je velk hodnota?K tomu mohou pispt tyto body:* Osobn pesvden:

Kde chyb osobn pesvden, e kesanstv je velk hodnota, tam kesanstv snadno vyprch. lovk se mus setkat s nkm, kdo opravdu kesansky ije. Ne jen tak naoko.* Poznat ivho Boha:

Je teba poznat Boha skrze Jee Krista. Mt informace o Jeovi. Nejlpe etbou psma svatho - bible.* Kritika znamen hledn dospl vry:

Pechod od dtsk vry v dosplou provz kritika. Pro je v crkvi to a ono, pro ..... Mnohdy se jedn o otzky, kter a vcho lovka urej nebo tvou. Ale to nevad. Je teba na n trpliv odpovdat.* Mt svoji skupinu, kde je mi dobe:

Mt skupinu, kde se mohu sdlet s druhmi o svoje radosti a starosti je velk pomoc v rstu.* Najt uitele-ptele

Je mnoho psnch soudc. Ptel mme jen mlo. Na tboe mohu nastartovat nebo se zeptat na toto hledn a nachzen.* Bt milosrdn, udl-li druh chybu.

Zlo nikdy nepekon milosrdenstv. Je teba dovolit druhm udlat chybu. A udlaj-li chybu, pak stt opodl a bt pipraven pomoci. Nenadvat, neponiovat, ale pomhat.Zvr

Existuje mnoho forem modlitby. I sama modlitba je forma, jak se setkvat s Bohem. Jak se mu otevrat, naslouchat. Jak milovat bez podmnek. Usilovat o postoj: Boe, zde jsem. Poli m. Jak mohu bt dnes j inn, aby rostlo Tv krlovstv?V tomto duchu si myslm, e by mly bt vedeny modlitby na tborech.Jak m bt forma modliteb na tboe?

Co byste ekli o lkai, kter by kadmu pacientovi dal na kadou nemoc rovou pilulku. Jist bychom si mysleli, e je to arlatn. Nespolehlev lovk.

Nelze proto formu modlitby jednoznan stanovit.Jak tedy konkrtn?

Rann a veern modlitba, as pro monost osobn modlitby jednotlivch astnk tbora pedevm vedoucch, jedenkrt za tbor ast na mi svat, monost pohovoit o duchovnch vcech se leny tvora, ppadn njak pednka i diskuse na duchovn tma.Toto by mohly bt body, nad ktermi se mohou ped tborem zamyslet vedouc, kte plnuj przdninov tbor a chtj ho vst v kesanskm duchu.

Vladimr Langer, far v ebn