Pojištění orelského majetku - informace a postupy

 

-          Pojistitel orelského majetku je od 1. 1. 2011 ČSOB pojišťovna v rozsahu majetku předchozí pojistky.

-          Pokud se chcete připojit se svým majetkem k centrálnímu pojištění, kontaktujte pracovníka ústředí, který má pojištění na starosti (725 868 896; vaclav.smoldas@orel.cz)

-          Partnerem pro pojišťovnu je ústředí Orla, proto je bezpodmínečně nutné, aby veškeré hlášení škodných událostí šlo skrze ústředí co nejdříve po škodní události

-          Používejte výhradně náš orelský formulář, který je ke stažení na internetových stránkách Orla http://www.orel.cz/dokumenty/dokumenty.html, nebo vám jej zašleme na vyžádání. Současně vás žádám (pokud je to alespoň trochu možné) o vyplňování formuláře elektronicky. Při psaní rukou používejte hůlkové písmo.

-          Pokud máte pochybnosti o oprávněnosti škodní události, nebo máte dotaz, nebo objevíte další okolnosti v průběhu šetření, sanace apod., volejte pracovníkovi ústředí Orla, který má pojištění na starosti - 725 868 896 nebo pište vaclav.smoldas@orel.cz

-          Vše dokumentujte - fotografujte - zejména při živelných událostech. Foťte, jakmile zjistíte škodní událost, stejně tak i postup rekonstrukčních prací (hlavně místa, která se odkryla v průběhu sanačních prací a kde se mohou objevit skrytá poškození).

-          V případě pojistných událostí je nutno zejména u movitých věcí dokázat vlastnictví a hodnotu věci - proto (a nejen proto) je bezpodmínečná každoroční inventura majetku. Samozřejmostí je, že je tento majetek účetně evidovaný.

-          Pojištění je sjednáno na:

1.      Živelní pojištění

1.1.   předmět pojištění: soubor nemovitostí

1.1.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.1.2.     Pojištěné pojistné nebezpečí: záplava, povodeň - Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- Kč

1.1.3.     Pojištěné pojistné nebezpečí: vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.1.4.     Pojištěné pojistné nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.2.   předmět pojištění:  Nedokončená investiční výstavba

1.2.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.2.2.     Pojištěné pojistné nebezpečí: záplava, povodeň - Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- Kč

1.2.3.     Pojištěné pojistné nebezpečí: vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.2.4.     Pojištěné pojistné nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.3.   předmět pojištění: soubor věcí movitých

1.3.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.3.2.     Pojištěné pojistné nebezpečí: záplava, povodeň - Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- Kč

1.3.3.     Pojištěné pojistné nebezpečí: vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.3.4.     Pojištěné pojistné nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou - Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.4.   Předmět pojištění: soubor cenností

1.4.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu - Spoluúčast: 1 000,- Kč

1.4.2.     Pojištěné pojistné nebezpečí: záplava, povodeň - Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- Kč

1.4.3.     Pojištěné pojistné nebezpečí: vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna - Spoluúčast: 1 000,- Kč

1.4.4.     Pojištěné pojistné nebezpečí:poškození nebo zničení věci vodovodní škodou -Spoluúčast: 1 000,- Kč

2.      Pojištění odcizení

2.1.   Předmět pojištění: soubor cenností

2.1.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: odcizení věci krádeží vloupáním, odcizení věci loupežným přepadením, úmyslné poškození věci, která byla poškozena nebo zničena jednáním pachatele v příčinné souvislosti s odcizením věci - Spoluúčast: 1 000,- Kč

2.2.   Předmět pojištění: soubor věcí movitých

2.2.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: odcizení věci krádeží vloupáním, odcizení věci loupežným přepadením, úmyslné poškození věci, která byla poškozena nebo zničena jednáním pachatele v příčinné souvislosti s odcizením věci - Spoluúčast: 1 000,- Kč

2.3.   Předmět pojištění: soubor věcí movitých

2.3.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: úmyslné poškození věci - Spoluúčast: 10 % z pojistného plnění, minimálně 1 000,- Kč

2.4.   Předmět pojištění: soubor nemovitostí

2.4.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: úmyslné poškození věci - Spoluúčast: 10 % z pojistného plnění, minimálně 1 000,- Kč

2.5.   Předmět pojištění: nedokončená investiční výstavba

2.5.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: úmyslné poškození věci -Spoluúčast: 10 % z pojistného plnění, minimálně 1 000,- Kč

3.      Pojištění skla

3.1.   Předmět pojištění: soubor skel

3.1.1.     Pojištěné pojistné nebezpečí: zničení nebo poškození -Spoluúčast: 500,- Kč

4.      (Pojištění odpovědnosti za škodu

4.1.   V souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007")

4.2.   Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému: a) na zdraví, usmrcením, b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním - Spoluúčast: 1 000,- Kč)

Výňatek z pojistných podmínek:

-        pojištěný dále povinen:

o   pojistiteli nebo jím pověřeným osobám umožnit vstup do pojištěných objektů nebo jiného místa pojištění a umožnit  jim posoudit rozsah pojistného rizika. Dále je povinen pojistiteli nebo jím pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požárně technickou, účetní a jinou pojistitelem požadovanou dokumentaci nutnou k posouzení pojistného rizika, umožnit pojistiteli pořídit si kopie této dokumentace; zároveň je povinen umožnit pojistiteli přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku

o   dbát, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou pojištěnému uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda nezvětšovala,

o   bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 dnů od zjištění škodné události, oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla, dát pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu jejích následků, předložit doklady potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároků na pojistné plnění a k stanovení jeho výše

o   došlo-li ke škodné události, neměnit stav škodnou událostí způsobený, dokud nejsou postižené předměty pojištění pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty, nejdéle však 10 pracovních dnů od nahlášení škodné události. To však neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních nebo hygienických důvodů nebo proto, aby škoda byla zmírněna; v těchto případech je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škodné události uchováním poškozených předmětů pojištění nebo jejich součástí, fotografickým nebo filmovým materiálem, videozáznamem, svědectvím třetích osob a protokolem o škodě

o   udržovat předmět pojištění v dobrém technickém stavu, dodržovat technické normy a pokyny výrobce nebo dodavatele vztahující se na provoz a údržbu předmětu pojištění,

o    vést o předmětu pojištění průkaznou dokumentaci,

o   předměty pojištění (vyjma nábytku a podlahových krytin) poškoditelné vodou v místnostech, ve kterých se podlaha nachází pod úrovní okolního terénu, umístit minimálně 12 cm nad nejvyšším bodem podlahy, jinak pojistitel v případě vzniku pojistné události způsobené na těchto předmětech pojistnými nebezpečími záplava, povodeň nebo vodovodní škoda, sníží pojistné plnění úměrně k míře tohoto vlivu na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení jejich následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění,

o   u budov pojištěných pro případ vzniku pojistné události způsobené pojistným nebezpečím vodovodní škoda provádět kontroly a opatření proti zamrznutí systémů pro rozvod vody a tepla.

o   Pojistné je sjednáno na novou cenu

= u nemovité věci tj. částka, kterou je třeba vynaložit k vybudování novostavby srovnatelného druhu, rozsahu, kvality a užitné hodnoty v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace a úpravy staveniště.

= u movité věci tj. částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení věci srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty.    

 

-        živelní pojištění - výňatky z pojištění: autorská a jiná nehmotná práva majetkového charakteru, cenné papíry, úhradu hodnoty vlastní ztracené vody z vodovodů nebo studní, plynu a ostatních energií, úhradu hodnoty vlastní provozní kapaliny z topných a solárních systémů, která nevznikla v souvislosti s pojištěným pojistným nebezpečím, porosty a pozemky, zvířata, vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích (ve smyslu obecně závazných právních předpisů), která nejsou vedena jako zásoby, přepravované věci.

Kompletní pojistné podmínky jsou zveřejněny spolu s formulářem „hlášení škodní události" na internetových stránkách Orla http://www.orel.cz/dokumenty/dokumenty.html

Zpracoval Václav Šmoldas