Obsah:

 

  1. Informace z ÚR Orla
  2. Informace VP Orla
  3. Informace TVR

 

Sestry a bratři,

Zasíláme Vám další číslo zpravodaje, v kterém chceme informovat o posledním zasedání Ústřední rady Orla.

Na zasedání Ústřední rady Orla byly přijaty zásadní dokumenty, které jsou důležité i pro župy a jednoty. Byla schválena směrnice o přerozdělení finančních prostředků, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách Orla. Směrnice mění některé dosud zaběhlé zvyklosti, například v případě zasílání členských příspěvků. Více informací najdete dále ve zpravodaji.

Přijata byla také Směrnice o vyznamenáních Orla. Prosíme všechny, kteří chtějí zajistit vyznamenání pro své členy, aby se s touto směrnicí seznámili a dodržovali uvedené termíny.

 

 

 

 

Ladislav Kotík, generální sekretář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace ze zasedání ÚR Orla

Členové ÚR po procedurálních hlasováních a schválení směrnice o vyznamenáních projednali návrh duchovního rádce Orla na změnu předsedy duchovní rady. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner navrhl, aby se této funkce ujal člen duchovní rady P. Pavel Dokládal. Po emotivní a často nekorektně vedené diskuzi nakonec nebyl přijat návrh na odvolání současného předsedy a tak neprošel ani návrh Jana Graubnera. Novým členem Tělovýchovné rady Orla byl zvolen Kamil Basovník z jednoty Uherské Hradiště, který bude mít na starosti nově stolní tenis.

 

Důležitou součástí programu bylo hlasování o ekonomických směrnicích a rozpočtu. Na návrh předsedy ekonomické rady byla odsouhlasena změna rozpočtu, kdy bude na ústředí odvedeno 30 % členských příspěvků. Tato změna znamená, že Orel bude poprvé v historii mít schodkový rozpočet. ÚR dále diskutovala o předložené Směrnici o přerozdělení finančních prostředků, jejímž cílem je sjednocení pravidel a ulehčení některých postupů (např. návrh na zasílání dotací přímo do jednot). Ústřední rada tento návrh schválila s drobnými změnami, které župám umožní rozhodovat, zda žádosti o převod dotací i dotace samotné budou i nadále zasílány přes župy, nebo budou zasílány přímo jednotou na ústředí a naopak.

 

K drobné změně došlo u výše členských příspěvků, kdy bylo odsouhlaseno zvýšení členského příspěvků u kategorie do 18 let na 100 Kč.

 

Důležitým bodem programu byla příprava sjezdu Orla, který proběhne 14. května 2011. Bylo odsouhlaseno, že sjezd se bude konat v Rovensku u Zábřeha a že se delegáti budou spolupodílet na jeho nákladech. ÚR dále stanovila klíč pro volbu delegátů, a to tak, že na každých započatých 300 členů župy se sjezdu zúčastní 1 delegát.

 

Z podnětu župy Velehradské bylo znovu diskutováno datum Programové konference. Po diskuzi bylo přijato usnesení, kterým byla programová konference posunuta až do doby po sjezdu. Konkrétní datum schváleno nebylo.

 

V bodě programu Různé bylo přijato jednak usnesení, kterým se ÚR distancovala od výroků br. A. Zeliny vůči P. Dokládalovi, a pak také další, ve kterém ÚR děkuje odstupujícímu starostovi Orla Ladislavu Šustrovi za jeho práci pro Orla.

 

Usnesení  z 6. zasedání Ústřední rady Orla o. s. konaného dne 6. listopadu 2010 v zasedací místnosti Orel ústředí Brno, Pellicova 2c

 

- volí: předsedající - Ludmila Kellerová

 zapisovatele - Martina Sladká, Eliška Vecheta

 ověřovatele - Stanislav Kamba, Božetěch Kostelka

 mandátovou komise  - Antonín Gazárek, Jaroslav Kočí

 návrhová komise - Miluše Macková, Pavel  Korger

- schvaluje program se změnou

- schvaluje hosta ÚR otce Pavla Dokládala

- schvaluje členství Orla ČR v zájmovém sdružení právnických osob Všesportovní kolegium ČR

 

- schvaluje směrnici o vyznamenávání Orla

- schvaluje na funkci člena TVR – garanta stolního tenisu bratra Kamila Basovníka

- bere na vědomí zprávu předsedy ÚRK s výhradou místopředsedy ÚRK

- ukládá RS jednat ve věci Klapilovy župy s termínem do 15. 12. 2010

- schvaluje plán činnosti TVR, DR, KR, EHR, RM

- schvaluje rozpočet Orla na rok 2011 se změnou – odvod členských příspěvků 30% na ústředí

- schvaluje se změnou směrnici o přerozdělení finančních prostředků 1. 1. 2011

- schvaluje členské příspěvky ve výši do 18 let ve výši 100,- Kč

 18-70 let ve výši 200,- Kč

 nad 70 let ve výši 100,- Kč

- schvaluje klíč na počet delegátů na Ústřední sjezd Orla v roce 2011. 1 zástupce na každých započatých 300 členů župy se stavem k 31. 12. 2010

- schvaluje konání Ústředního sjezdu Orla v Orlovně v Rovensku u Zábřehu

- souhlasí s finanční spoluúčastí delegátů Sjezdu Orla o.s.

-schvaluje změnu termínu konání programové konference po termínu sjezdu

- distancuje se od výroků bratra Antonína Zeliny a omlouvá se bratru Pavlu Dokládalovi

- děkuje odstupujícímu starostovi bratru Ladislavu Šustrovi st.

 

 

Informace z mimořádného zasedání ÚR

Před jednáním řádného zasedání ÚR proběhlo i mimořádné zasedání ÚR na základě žádosti 11 členů Ústřední rady Orla.

Na zasedání bylo přijato usnesení:

Mimořádná ústřední rada ukládá generálnímu sekretáři zpracovat a rozeslat členům ústřední rady materiál, který vysvětlí skutečnost, proč nebyl svolán mimořádný sjezd Orla ČR dle stanov s termínem do 15. 11. 2010.

 

Tento vysvětlující materiál byl zveřejněn 15. 11. 2010 na internetových stránkách a byl rozeslán členům ÚR.

 

Výběr členských příspěvků na rok 2011

 Ústřední rada Orla schválila výši členských příspěvků, která se v kategorii do 18 liší od předešlých let. 

Příspěvky na rok 2011 budou vybírány v následující výši:

– 200,- Kč (roč. 1941 - 1992),

– 100,- Kč (roč. 1940 a starší)

– 100,- Kč (roč. 1993 a mladší)

Příspěvky budou vybírány dle stavu členské základny k 31. 12. 2010. Oproti rokům minulým nebude možné dělat změny v měsíci lednu. Žádáme tedy všechny jednoty, aby všechny změny provedly do konce prosince 2010 (rozhodující je datum odeslání). Změny zaslané po tomto datu již nebudou zohledněny v seznamech členů pro výběr členských příspěvků.

Jednotám nebudou rozesílány zvláštní seznamy před tímto datem. Pro kontrolu své členské základny využijte, prosím, informací v informačním systému Orla (http://is.orel.cz) – odkaz Seznam členů. Využijte prosím této možnosti, výrazně nám tím ulehčíte práci.

Do poloviny února budou do jednot rozeslány seznamy členů s výší příspěvků pro rok 2010. Vzhledem ke schválení nové směrnice o přerozdělování finančních prostředků se členské příspěvky nebudou na župu odvádět ve 100 % výši.

Odvod příspěvků bude následující:

Zároveň chceme všechny jednot upozornit, že lhůta na vyřizování členských průkazů je dle Stanov 20 dní. Ve většině případů se snažíme tuto lhůtu maximálně zkrátit. Není ale možné očekávat, že průkazy budou automaticky vystavovány na počkání, zvláště pokud je jich větší množství.

Rok 2011 zahájíme v Moutnicích

Nová sportovní sezóna bude zahájena již tradičním Zimním silničním během v sobotu 8. ledna 2011 v Moutnicích. V Moutnicích bude navíc zahájena další sezóna Orelské běžecké ligy a zároveň zde proběhne vyhlášení Orelské běžecké ligy za rok 2010.