Obsah:

  1. Informace VP Orla

  2. Ekonomické informace

  3. Právní informace

  4. Orelská florbalová liga

Sestry a bratři,

Zasíláme Vám další číslo zpravodaje, v kterém chceme informovat o posledním zasedání výkonného předsednictva Orla. Dále v něm najdete pokyny k Orelské florbalové lize v příští sezóně a seznámíme vás také s některými ekonomickými a právními informacemi. V neposlední řadě se ve zpravodaji objeví i změny, které byly schváleny na poslední Ústřední radě Orla.

Chtěli bychom vám také připomenout blížící se největší sportovní akci letošního roku, Hry Orla, které proběhnou ve dnech 12. a 13. června v Blansku.

Ladislav Kotík, generální sekretář


Informace Výkonného předsednictva


Výkonné předsednictvo se kromě jiného věnovalo ekonomickým informací a vzalo na vědomí přerozdělení finančních prostředků do žup a jednoty a také zprávu o plnění rozpočtu 2010. Starosta a předseda TVR informovali o konferenci Stát a sport.

Z usnesení:

Ladislav Kotík, generální sekretářEkonomické informace

Jarní zasedání Ústřední rady Orla schválilo kromě jiných věcí také základní ekonomické dokumenty Orla pr rok 2010. Patří mezi ně rozpočet a metodika přerozdělení dotací. V souladu s touto metodikou mají župy a jednoty možnost čerpat dotace z několika okruhů financí:

Dotace MŠMT z programu číslo V

o 250 000 Kč na realizaci programu 5.1. Pravidelná TVS dětí a mládeže

o 50 000 Kč na realizaci programu 5.3. Pohybové aktivity seniorů

o 25 000 Kč na realizaci programu 5.2. Otevřené akce

Podmínky využití:

a) realizaci činností dle schváleného projektu (zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor související s obsahovým zaměřením projektu);

b) úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování;

c) mzdové náklady, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, pracovníků, kteří se přímo podílejí na zabezpečení schváleného projektu, nejvýše však do 25 % celkové dotace,

d) vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru nejvýše však do 25 % celkové dotace.

Dotace MŠMT z programu číslo VIII

o 2 842 560 Kč

Podmínky využití:

a) realizace akce dle předloženého a schváleného projektu;

b) provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce NNO, nebo které je v celoročním nájmu na dobu vyšší než 10 let. Sportovním zařízením se ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu;

c) mzdové náklady, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, pracovníků, kteří se přímo podílejí na zabezpečení schváleného projektu, nejvýše však do 25 % celkové dotace;

Dotace z části výtěžku Sazka a.s.

Částka: 500 000 Kč

Podmínky použití: Na sportovní účely

Stav: již byla zaslána do žup v plné výši

Převod dotace a způsob účtování: vyúčtování se předkládá

Dotace z vlastních zdrojů

Částka: 1 250 000 Kč

Podmínky použití: tato dotace nemá žádná omezení

Stav: dotace již byla zaslána do žup v plné výši,

Dotace na pravidelné soutěže

Částka: 300 000 Kč

Podmínky použití: dotace je vyplácena z části výtěžku Sazka a.s. a je určena pro krytí nákladů na účast v dlouhodobých soutěžích, konkrétně na materiální výdaje na sportovní potřeby, nájemné sportovních prostor a cestovné na akce do výše dané vyhláškou

Vyúčtování: tato dotace je poskytována přímo jednotám na základě dotazníku k účasti v dlouhodobých soutěžích, částka je převáděna po předložení žádosti o poskytnutí dotace s kopiemi prvotních dokladů

Čerpání z dotačních programů MŠMT

V těchto dnech rozesíláme do žup Rozhodnutí o přidělení dotace v souladu s přijatou Metodikou přerozdělení dotací orelským župám v roce 2010. Jedná se o obdržené dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a to program V - Národní program rozvoje sportu pro všechny a program VIII - provoz a údržba.

Základní informace o čerpání prostředků jsou v každém Rozhodnutí. Na těchto řádcích se budeme věnovat informacím obecnějšího rázu.

Dotace se poskytují podle splátkového kalendáře, tak jak ji obdrží Orel o. s. z MŠMT, nebo oproti dokladům (viz Metodika) tak, aby mohly být využity do 31. 12. příslušného roku. Rozhodnutím může být omezeno použití například do konce listopadu tak, aby bylo možné dotaci ještě zúřadovat. Za použití se považuje uhrazení příslušné částky z běžného účtu nebo v hotovosti, vždy prokazatelně do daného data, a to na základě daňového dokladu, jehož příjemcem je Orel jednota … (Orel župa…), která musí být přesně v dokladu označena. Za takové doklady není možné považovat doklady, které jsou směrovány např. na starostu jednoty/župy, na část jednoty/župy (např. oddíl fotbalu) nebo dokonce na nějakou jinou osobu.

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti, které určuje zákon o DPH ve svém ustanovení § 28. Jistě je možno použít i zjednodušený daňový doklad, popř. jiný doklad, ze kterého je však patrné, jaké plnění bylo poskytnuto a za jakou cenu s tím, že bude zřejmé, že cena byla zaplacena.

Další zásadní otázkou je, jak postupovat při financování spotřeby energie, když na konci roku není k dispozici daňový doklad, ale pouze záloha na spotřebu. Především je třeba sdělit, že každý distributor se sice chová jinak, nicméně je ochoten daňový doklad zpracovat, a to buď na základě vlastního odečtu, nebo na základě odečtu spotřebitele. Tento princip je třeba preferovat. Pokud jednota/župa vede jednoduché účetnictví, pak je možno uznat i zálohový doklad, neboť zaplacením takového dokladu vznikne jednotě/župě povinnost dát zaplacenou částku do nákladů. V případě podvojného účetnictví (resp. správněji řečeno účetnictví) lze využít stavu, že jsou sice dodavatelem vystaveny tzv. daňové doklady pro účely DPH a současně vytvořit dohadnou položku. Musí však platit, že lze vyúčtovat pouze tolik, kolik činí záloha (zbytek je možné dopočítat do vlastních 30%. Stejně jako v případě, že dotace bude krýt spotřebu např. leden – září).

Dotace se poskytuje tak, aby náklady, které pokryje dotace, byly maximálně ve výši 70% celkových nákladů. Zbývajících 30% musí vložit žadatel (jednoty/župa). Příslušný podíl se zjišťuje u každé akce zvlášť.

U čerpání prostředků z dotačního programu VIII - provoz a údržba dochází k chybám či nejasnostem, co se z těchto prostředků může hradit a co nikoliv, proto tomuto problému věnujeme několik vět.

Opravou dlouhodobého majetku se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození. Cílem opravy je uvedení majetku do provozuschopného stavu. Při opravě se obvykle používá náhradních dílů a součástí. Opravou nedochází k technickému zhodnocení.

Oprava pak znamená:

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím i jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba může být považována za prevenci vzniku vady majetku.

Jako příklady výdajů na opravy a udržování budov , které jsou výdajem podle § 24 zákona o dani z příjmů lze uvést: Opravy fasády, vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, opravy střechy, výměna, opravy a nátěry žlabů, opravy oken, dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken bez ohledu na změnu materiálu (např. dřevěných oken za plastová), opravy zařízení ústředního vytápění včetně výměn těles topení, výměna výtahů, výměna elektrického rozvodu bez změny technických parametrů, výměna kuchyňských linek, van a jiného běžného vybavení staveb apod.

Rekonstrukce

Pod pojmem rekonstrukce rozumíme zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu používání nebo technických parametrů (charakteristických veličin). Pro posuzování rekonstrukce – technického zhodnocení je třeba zkoumat, jak ovlivní kvalitu majetku a z jakých příčin je rekonstrukce prováděna.

Rekonstrukce je zásah do majetku, který má vliv na funkci či vlastnosti majetku. Za rekonstrukci nelze považovat záměnu používaného materiálu. Klasickým příkladem je výměna oken – dřevěná okna nahradíme za okna stejného rozměru a stejných vlastností, ale plastová. V takovém případě se nejedná o technické zhodnocení, ale o opravu. Pokud však dojde ke změně rozměrů oken nebo k výměně jednovrstvých oken za dvouvrstvé, tak bez ohledu na použitý materiál se jedná o technické zhodnocení celé budovy

Rekonstrukce je také v případě změny účelu užívání majetku. Změna účelu je pak hlavním kritériem posuzování technického zhodnocení. Např. pokud z garáží budujete sklad, není nutné příliš do samotné stavby zasahovat, ale jedná se, díky změně účelu, o rekonstrukci, tudíž o technické zhodnocení.

Modernizace je takový zásah do majetku, který má za následek rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti tohoto majetku. Posuzuje se, jak se zvyšují či rozšiřují kvalitativní znaky majetku. Jedná se tedy většinou o rozšířené vybavenosti majetku,

Rekonstrukce a modernizace jsou vždy investicemi hrazenými z investičních prostředků.

Problematika správného posouzení technického zhodnocení a oprav patří k největším daňovým problémům, protože má zásadní vliv na základ daně z příjmů. Zatímco náklady na opravy lze zahrnout do daňových výdajů přímo, u výdajů na technické zhodnocení tak lze učinit až prostřednictvím odpisů. I když o dané problematice toho bylo napsáno již dost, přesto praxe ukazuje, že ne zcela všechno je jasné.

Je třeba zdůraznit, že důkazní břemeno ve věci oprav a technického zhodnocení je vždy výhradně na straně poplatníka. Ten musí prokázat původní stav před úpravami a nový stav po provedených úpravách tak, aby oba stavy mohly být porovnány. Jako důkazní prostředek může daňový poplatník použít všech prostředků, jimiž lze ověřit jeho tvrzení, pokud nejsou získány v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

Čerpáno z materiálů ČSTV, rozšířené informace najdete na našich internetových stránkách www.orel.cz v sekci ke stažení - neinvestiční

Zpracoval Václav Šmoldas, zástupce generálního sekretáře


Právní informace

Registr organizačních jednotek

K 1. 7. 2010 dochází díky zákonu zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, k úpravám v oblasti registrace organizačních složek Orla. V případě Orla se toto týká žup a jednot. Ministerstvo bude nově evidovat i organizační složky Orla a to v rozsahu: název, sídlo a datum vzniku. Na základě informací, které jsme si vyžádali na MV ČR, si tato změna nevyžádá nutnost zasílání podkladů na MV ČR od stávajících jednot a žup. Organizačních jednotky oprávněné jednat svým jménem a vzniklé před účinností nové právní úpravy budou do příslušného agendového informačního systému Ministerstva vnitra postupně převzaty z dosavadního registru ČSÚ, a to nejpozději do 1. 7. 2012 (srov. § 65 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.).

Povinnost zaslat informace na MVČR se tedy týká pouze nově vzniklých jednot a jednot, které změní své sídlo či název. Vzhledem k tomu, že ústřední sekretariát Orla vede registr všech těchto subjektů, předpokládáme, že bude umožněno, aby dokumenty zasílal na MV ČR přímo ústřední sekretariát.

V registru organizačních jednotek nyní nově spouštíme funkci evidování funkčních období a data zvolení do funkcí. Funkční období všech orgánů Orla je 4-leté. Zkontrolujte si prosím údaj o vaší jednotě na internetových stránkách Orla, kde je nově uvedeno datum zvolení do funkce. Pokud je toto datum chybné nebo pokud zde chybí, kontaktujte, prosím, ústřední sekretariát Orla a pokusíme se vše uvést do správné podoby. Kontaktní osobou je Eliška Vecheta (eliska.vecheta@orel.cz),

Povinnost schválit jednací řády pro župy a jednoty

Ústřední rada Orla schválila změnu jednacího řádu ústředí Orla a zakotvila v něm nově povinnost pro župy a jednoty schválit vlastní jednací řády. Pokud se tomu tak nastane, měla by župa či jednota postupovat přiměřeně v souladu s jednacím řádem ústředí Orla. Ten najdete na www.orel.cz – sekce Ke stažení – Směrnice.

Změna Stanov Orla o.s.

ÚR Orla schválila následující změnu stanov Orla o.s.

V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

5) Členové ústředního rozhodčího sboru mají právo se zúčastnit zasedání ústředních orgánů Orla s hlasem poradním, nejvýše v počtu jednoho člena. Mají právo na protokolaci svého stanoviska. Jednání sjezdu se mohou účastnit všichni členové ÚRS.

Za § 13 se vkládá nový § 14, který včetně nadpisu zní:

§14 Ústřední duchovní rádce Orla

1) Je vybírán ústřední radou Orla a potvrzen České biskupské konferenci,

2) Má právo účasti na všech zasedáních ústředních orgánů Orla s hlasem poradním.

Následující paragrafy se přečíslovávají.

§ 15 odst. 2 zní:

Jménem Orla jedná a podepisuje starosta Orla, první místostarosta Orla a generální sekretář Orla, a to každý z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy musí jednat a podepisovat vždy kteříkoliv dva z uvedených statutárních orgánů společně.

Odstavec 3 se ruší.

§ 23 odst. 2 zní:

Jménem župy jedná a podepisuje starosta župy, místostarosta župy a sekretář župy, a to každý z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy musí jednat a podepisovat vždy kteříkoliv dva z uvedených statutárních orgánů společně.

Odstavec 3 se ruší.

§ 29 odst. 2 zní:

Jménem jednoty jedná a podepisuje starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář jednoty, a to každý z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy musí jednat a podepisovat vždy kteříkoliv dva z uvedených statutárních orgánů společně. Odstavec 3 se ruší.

Zpracoval Ladislav Kotík, generální sekretář


Organizační informace

Pravidla přidělování variabilních symbolů pro odchozí platby

Poradou ústředního sekretariátu Orla dne 21. dubna 2010 byl schválen systém přidělování variabilních a specifických symbolů pro prováděné platby z ústředního sekretariátu Orla. Podle variabilního a specifického symbolu je možné snadno identifikovat prováděnou platbu.

Variabilní symbol popisuje druh dotace, specifický symbol potom adresáta.

Upozorňujeme, že jsme také přistoupili k sjednocení registračních čísel jednot, které mají nově pětimístnou podobu. Nové registrační číslo vaší jednoty najdete na webových stránkách Orla v základních informacích vaší jednoty. O 1. 6. 2010 budou tato čísla použita i na Výpisech z rejstříku žup a jednot.

variabilní symbol: YYRRR1234

YY – rok (v roce 2010 tedy 10)

RRR – číslo položky v rozpočtu

ZZ – číslo župy

JJJ – číslo jednoty

1234 – pořadové číslo

Číselník položek v rozpočtu:

Druh

Příklad

Specifický symbol

161

Dotace z vlastních příjmů

101611234

ZZ

162

Dotace z výtěžku SAZKA a.s.

101621234

ZZ

163

Dotace na dlouhodobé soutěže

101631234

ZZJJJ

164

Dotace MŠMT - sportovní centra mládeže

101641234

ZZJJJ

165

Dotace MŠMT - pravidelná činnost

101651234

ZZJJJ

166

Dotace MŠMT - otevřené akce

101661234

ZZJJJ

167

Dotace MŠMT - senioři

101671234

ZZJJJ

168

Dotace MŠMT - údržba a provoz

101681234

ZZJJJ

169

Dotace MŠMT - údržba a provoz repr.

101691234

ZZJJJ

Ladislav Kotík, generální sekretář


ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL)

ročník 2010 /2011

Tělovýchovná rada Orla a vedení OFL chystá od podzimu 2010 další ročník Orelské florbalové ligy (OFL).

V mužských kategorií elévové, mladší žáci, starší žáci, junioři a muži.

U ženských kategorií budou jednotlivé kategorie hrány v závislosti na počtu přihlášených družstev. Jedná se o tyto kategorie: Žákyně, juniorky a ženy. U kategorií žákyň a juniorek bude platit výjimka umožňující nastoupit v daném zápase dvěma starším hráčkám.

Zasíláme vám nyní několik základních informací a prosíme o vyplnění přihlášky, pokud má vaše jednota zájem o účast v soutěži.

Konečná podoba s rozdělením jednotlivých kategorií do divizí bude záviset na počtu přihlášených jednot.

Žádáme vás o zaslání přihlášek do 10. června 2010 na adresu: Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 Brno nebo e-mailem: ofl@orel.cz.

Přihlášení zájemci obdrží další informace s podrobnými pokyny, s rozdělením do divizí, termíny turnajů.

Do 17. června 2010 bude možnost v případě nevyhovujícího rozdělení do divizí, př. z jiných důvodů se odhlásit. Po tomto datu bude týmům zaslána faktura k úhradě startovného a kauce.

Petr Gabriel, ředitel OFL

Ročníky OFL vypsané pro sezónu 2010/2011

KATEGORIE

ROČNÍKY

STARTOVNÉ

KAUCE NA POKUTY

Elévové

1999 a mladší

500 Kč

1000 Kč

Mladší žáci

1997 a mladší

2000 Kč

2000 Kč

Starší žáci

1995 a mladší

2500 Kč

2500 Kč

Junioři

1991 a mladší

3000 Kč

3000 Kč

Muži

od 14. let

3000 Kč

3000 Kč

Žákyně

1995 a mladší

500 Kč

1000 Kč

Juniorky

1991 a mladší

2000 Kč

2000 Kč

Ženy

od 14. let

2000 Kč

2000 Kč

Pozn. V případě, že se do soutěže přihlásí ne-orelské družstvo, bude platit ke startovnému paušál 1500 Kč.

Ekonomické informace:

Startovné: viz tabulka

Jaké jsou náklady družstev v OFL:

- startovné do soutěže

- cestovné na zápasy

- pořádání zpravidla 1 turnaj (nájem haly či tělocvičny)

- zajistit rozhodčího na domácí turnaj elévů nebo žákyň

- v ostatních kategoriích (mladší žáci, starší žáci, junioři, muži, juniorky a ženy) jsou platby všem rozhodčím (oproti dřívějšku) započítány v ceně startovného

Ústředí Orla hradí:

- kompletně finálový turnaj

- školení rozhodčích

- cestovné a odměny všem rozhodčím (kromě elévů a žákyň)

- cestovné delegátů

- režijní a administrativní náklady celé ligy

Jak provést platbu:

Přihlášeným družstvům bude po 17. červnu 2010 zaslána faktura.

Družstvům, která startovala v ročníku 2009/10 bude započítána kauce z minulé sezóny i s doplatky a pokutami.

Kategorie: ELÉVOVÉ – ročník 1999 a mladší

Základní pravidla:

Hrací čas: 2 x 10 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 25 x 13 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém: Přihlášené týmy budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Každý tým bude pořádat jeden domácí turnaj. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

Startovné a kauce:

Startovné: 500 Kč

Kauce: 1000 Kč

Časový harmonogram turnajů (kol):

Říjen 2010 – březen 2011

Turnaje 1 X za měsíc

Kategorie: MLADŠÍ ŽÁCI – ročník 1997 a mladší

Základní pravidla:

Hrací čas: 2 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém : Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

Startovné a kauce:

Startovné: 2000 Kč

Kauce: 2000 Kč

Časový harmonogram:

Říjen 2010 – březen 2011

Turnaje 1 X za měsíc

Kategorie: STARŠÍ ŽÁCI – ročník 1995 a mladší

Základní pravidla:

Hrací čas: 2 x 15 minut/zápas(oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

Startovné a kauce:

Startovné: 2500 Kč

Vratná kauce: 2500 Kč

Časový harmonogram turnajů (kol):

Říjen 2010 – březen 2011

Turnaje: 1 X za měsíc

Kategorie: JUNIOŘI – ročník 1991 a mladší

Hrací čas: 3 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

Startovné a kauce:

Startovné: 3000 Kč

Kauce: 3000 Kč

Časový harmonogram:

Říjen 2009 – duben 2010

Turnaje 1 X za měsíc

Kategorie: MUŽI – doporučený věk 14 let

Hrací čas: 3 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

Startovné a kauce:

Startovné: 3000 Kč

Kauce: 3000 Kč

Časový harmonogram:

Říjen 2009 – duben 2010

Turnaje 1 X za měsíc

Kategorie: ŽÁKYNĚ – ročník 1995 a mladší

Základní pravidla:

Hrací čas: 2 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

V kategorii žákyně platí výjimka umožňující nastoupit v jednom daném zápase dvěma hráčkám ročníku 1994.

Startovné a kauce:

Startovné: 500 Kč

Vratná kauce: 1000 Kč

Časový harmonogram:

Říjen 2010 – duben 2011

Turnaje 1 X měsíčně

Kategorie: JUNIORKY – ročník 1991 a mladší

Základní pravidla:

Hrací čas: 2 x 15 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

V kategorii juniorky platí výjimka umožňující nastoupit v jednom daném zápase dvěma hráčkám bez omezení věku, tj. ročníku 1990 a starších.

Startovné a kauce:

Startovné: 2000 Kč

Vratná kauce: 2000 Kč

Časový harmonogram:

Říjen 2010 – duben 2011

Turnaje 1 X měsíčně

Kategorie: ŽENY – doporučený věk 14. let

Základní pravidla:

Hrací čas: 2 x 15 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1.

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa.

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.

Startovné a kauce:

Startovné: 2000 Kč

Vratná kauce: 2000 Kč

Časový harmonogram:

Říjen 2010 – duben 2011

Turnaje 1 X měsíčně

Přihláška do OFL – sezóna 2010/2011

Odeslat do 10. 6. 2010 na adresu: Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00, Brno nebo e-mailem: ofl@orel.cz.

OREL jednota: ………………………………………………………………………………………….

KATEGORIE

ANO – NE

JMÉNO a PŘIJMENÍ

MOBIL

E-MAIL

Elévové

Mladší žáci

Starší žáci

Junioři

Muži

Žákyně

Juniorky

Ženy

Kontakty zástupců oddílů, budou zveřejněny na internetových stránkách OFL (www.FlorbalovaLiga.cz ) pro lepší komunikaci mezi oddíly a vedením OFL.

Dne …………………………………. v ……………………..……………………….

Razítko a podpis statutárního zástupce jednoty